Hopp til hovedinnhold
Innhold 1 Veilederens målsetting og målgruppe

Meny

Innhold 1 Veilederens målsetting og målgruppe
Internserien

1. Veilederens målsetting og målgruppe

Veilederens målsetting er å bidra til:

  • gjennomføring av metodisk godt og virkningsfullt tilsyn som bidrar til forbedring i tjenestene, uavhengig av tjenesteområde og uavhengig av hvor i landet tilsynet gjennomføres
  • ivaretakelse av tilsynsrollen
  • tilsynsmyndighetens tillit og legitimitet

Denne veilederen beskriver hvordan tilsyn skal planlegges, utføres og rapporteres, og gjelder alle hos statsforvalterne og i Statens helsetilsyn som planlegger og gjennomfører tilsyn utført som systemrevisjon innen våre tilsynsområder. Tilsyn er myndighetenes kontroll for å etterse at krav som følger av lovgivningen etterleves. Systemrevisjoner egner seg godt for å undersøke om en virksomhet har gode og trygge tjenester som resultat av systematisk styring og ledelse og kontinuerlig forbedring. Følgelig er denne type tilsyn også egnet til å undersøke om det er uønsket stor risiko eller variasjon pga. mangelfull etterlevelse av kravene til kvalitet og pasient- og brukersikkerhet. Alle som yter barnevern-, sosial- og helsetjenester er pålagt å etablere systematisk styring/internkontroll for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Derfor passer denne metoden godt for tilsyn med disse tjenestene.