Hopp til hovedinnhold
Innhold Forord, om veilederen

Meny

Innhold Forord, om veilederen
Internserien

Forord, om veilederen

Denne veilederen gir en beskrivelse av hva vi legger i godt og virkningsfullt tilsyn. Den gjelder tilsyn utført som systemrevisjon spesielt, men også forebyggende (planlagt) tilsyn generelt. Erfaring har vist at grunnlaget for effekt av våre tilsyn legges gjennom hele tilsynsprosessen, helt fra utvikling og planlegging av tilsynet.

Samfunnet har økende forventning til virkningsfullt tilsyn på alle våre områder. Slike forventninger er også tydeliggjort i helsetilsynslovens formålsparagraf og etter hvert i lov om barneverntjenester: «Lovens formål er å etablere et statlig tilsyn som bidrar til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.»

Gode og virkningsfulle tilsyn er praksisnære; tjenestekvalitet og pasient- og brukersikkerhet har en fremtredende plass både i tilsynet og i tilsynsrapporten. Vi skal ha tjenestemottakernes behov i sentrum, og undersøke, vurdere og konkludere om de får gode og trygge tjenester, og om det er resultat av systematisk styring.

Det er tilsynsledernes ansvar å sikre at innholdet i denne veilederen er kjent, forstått og etterlevd, og at tilsynslaget samlet sett har nødvendig kompetanse.

Jan Fredrik Andresen
direktør