Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Forbytting av embryo ved assistert befruktning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til anmodning om redegjørelse av 4. januar 2023 og varsel om stedlig tilsyn av 16. januar 2023. Bakgrunnen for saken er informasjon Helsetilsynet mottok via media i 2022 om forbytting av embryo ved behandling med assistert befruktning ved daværende Regionsykehuset i Trondheim.

Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital HF på bakgrunn av opplysningene helseforetaket ga i sin redegjørelse med vedlegg. Med utgangspunkt i disse opplysningene undersøkte vi om identitetskontroll ved assistert befruktning blir utført i samsvar med gjeldende regelverk i 2023, og hvordan helseforetaket har fulgt opp hendelsen og de berørte pasientene i etterkant.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner fremgår der. Kopi av rapporten er også sendt til de berørte i saken.  

Helsetilsynet ber om tilbakemelding fra virksomheten om hvordan hendelsen er fulgt opp og hvilke tiltak som er planlagt og iverksatt på de nevnte områdene. Vi ber også om en redegjørelse for hvordan tiltakene følges opp med tanke på hvorvidt de har den tilsiktede effekten. Vi viser for øvrig til våre forventninger som fremgår avslutningsvis i rapporten.

Vi ber om tilbakemelding vedrørende helseforetakets korrigerende tiltak innen 15. mars 2024. I tillegg ber vi om at St. Olavs hospital gjør tiltakene kjent for de berørte pasientene.

Med hilsen                                

Heidi Merete Rudi
konstituert direktør                                                

XXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Kopi:

Statsforvalteren i Trøndelag
Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital HF
Direktør for virksomhetsstyring St. Olavs hospital
De berørte pasientene i saken

Helsefaglige saksbehandlere:
Seniorrådgiver/bioingeniør XXX

Juridiske saksbehandler:
Seniorrådgiver/jurist XXX
Underdirektør/jurist XXX

Vedlegg: Rapport av dags dato