Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Forventninger til virksomheten og frist for tilbakemelding

Meny

Innhold 8 Forventninger til virksomheten og frist for tilbakemelding

8. Forventninger til virksomheten og frist for tilbakemelding

Enhver som yter helsetjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a.

Det kreves at virksomheten umiddelbart gjennomgår alvorlige hendelser for å redusere fremtidig risiko for tilsvarende hendelser. Denne prosessen innebærer å avdekke og dokumentere områder med risiko, utvikle risikoreduserende tiltak, teste dem ut og iverksette og ta i bruk de tiltakene som viser seg å være effektive.

St. Olavs hospital og de berørte pasientene har gitt tilbakemelding på foreløpig rapport. Helsetilsynet har gjennomgått og vurdert tilbakemeldingene.

Etter hendelsen gjennomførte St. Olavs hospital forbedringstiltak for identitetskontroll ved assistert befruktning ved Fertilitetsseksjonen.  Helsetilsynet vil følge opp Fertilitetsseksjonen ved jevnlige og planlagte tilsyn etter forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Når det gjelder oppfølgning av øvrige forhold som er påpekt i rapporten ber Helsetilsynet St. Olavs hospital om å:

  • utarbeide handlingsplan som viser tiltak for å forbedre praksis ved oppfølgning og avvikshåndtering etter alvorlig hendelser ved assistert befruktning
  • beskrivelse av hvordan ledelsen vil følge opp at tiltakene har effekt

Vi ber om tilbakemelding vedrørende helseforetakets korrigerende tiltak innen 15. mars 2024. I tillegg ber vi om at St. Olavs hospital gjør tiltakene kjent for de berørte pasientene.

Som en del av oppfølgningen av tilsynet vil Helsetilsynet innkalle St. Olavs hospital til et møte, og nærmere tidspunkt for møtet vil bli avtalt direkte med kontaktpersonen for tilsynet.