Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Tilsynets tema og avgrensning

Meny

Innhold 2 Tilsynets tema og avgrensning

2. Tilsynets tema og avgrensning

Tema for tilsynssaken er om pasienter på Svalbard med tidskritiske tilstander som krever transport med ambulansefly for spesialisthelsetjenester på fastlandet, får forsvarlige helsetjenester.

Relevant lovgrunnlag for den tilsynsmessige vurderingen i saken er bestemmelser i lov om Svalbard (Svalbardloven) jf. forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen samt lov om lov om spesialisthelsetjenesten mm (spesialisthelsetjenesteloven), lov om helsepersonell (helsepersonelloven), og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring).

Svalbard er en del av kongeriket Norge jf. Svalbardloven § 1, og i forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter for Svalbard og Jan Mayen fremgår at det regionale helseforetaket Helse Nord RHF skal sørge for akuttmedisinsk beredskap og andre helsetjenester på Svalbard i den utstrekning dette er nødvendig og hensiktsmessig ut fra de stedlige forholdene, jf. forskriften § 3.

For Svalbard gjelder bla. helsetilsynsloven, helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-2, § 3-1, § 3-2 første ledd første punktum, § 3-3, § 3-3a og § 3-4a, helsepersonelloven og helseberedskapsloven.

Det tok over åtte timer fra pasienten tok kontakt med Longyearbyen sykehus (LYR SH) ca. klokken 15 og til ambulanseflyet landet på Svalbard ca. klokken 24. I strategidokument fra Luftambulansetjenesten HF (LAT) fra 2019 (2) er det om Svalbard kommentert at ren flytid Tromsø - Longyearbyen vanligvis er 2 timer og 15 minutter. Vi har fått opplyst at en må regne med at tiden fra varsel om behov for transport til ambulanseflyet ankommer, vil være noe lengre. Vi har fått tilsendt data fra Flykoordineringssentralen (FKS), Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) for 34 akuttoppdrag med ambulansefly til Svalbard for perioden 20. februar 2020 til 24. februar 2022. Av de 34 akuttoppdragene i perioden var raskeste tid fra varsel til ankomst Longyearbyen på 2 timer og 13 minutter, mens median tid var 4 timer og 13 minutter. Vi ønsket å undersøke om det kunne være forhold i tilretteleggingen og styringen av ambulanseflytjenesten som hadde medvirket til at denne pasienten ikke fikk transport i tide.  

Det er en rekke virksomheter som har ansvar for tilretteleggingen av tjenestene ved behov for spesialisthelsetjeneste og transport med ambulansefly. Den tilsynsmessige oppfølgingen omfatter helsehjelpen og tjenester fra Akuttmedisinsk klinikk ved UNN HF (LYR SH, AMK-avdelingen og luftambulanseavdelingen) samt ambulanseflytjenestene fra LAT HF (FKS). Videre omfatter den tilsynsmessige oppfølgingen «sørge for ansvaret» Helse Nord RHF har ovenfor UNN HF når det gjelder spesialisthelsetjenester på Svalbard, samt de regionale helseforetakenes samlede ansvar for luftambulansetjenesten som felles eier av LAT HF. Omfanget av aktører og sammenhengen mellom disse er illustrert nedenfor i figur 1 i kapittel 4.

Vi har gjennomført stedlig tilsyn hos involverte aktører i saken, og vi har innhentet relevante styringsdokumenter og dokumentasjon tilknyttet helsehjelpen som ble gitt i den alvorlige hendelsen. Vi har snakket med involvert personell, personell ansatt i tjenesten og med ledelse på ulike nivå. Vi har ikke funnet opplysninger i gjennomgangen som gir grunn til å vurdere enkeltpersonells håndtering særskilt, men benytter informasjon mottatt i samtaler som grunnlag for beskrivelse av praksis i tjenesten.