Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Referanser

Meny

Innhold 9 Referanser

9. Referanser

 1. Helsetilsynet. Tilsyn med ambulanseflytjenesten. Tilsynsrapporter 2021. 2021.
 2. Luftambulansetjenesten. Ambulanseflytjenesten 2029 Strategidokument for Ambulanseflytjenesten. 2019;3 (april 2016).
 3. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Fastsettelse av medisinsk hastegrad i medisinsk koordinering ambulansefly AMK Tromsø.
 4. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) St.meld. 16.
 5. Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF – vedtekter. 2022.
 6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 8. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Meld. St. 7 (2019–2020).
 9. Helsedirektoratet. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. 2014.
 10. Lovdata. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
 11. Lovdata. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) - Lovdata.
 12. Regjeringen. Om lov om helsemessig og sosial beredskap. Ot.prp. nr. 89 (1998-99).
 13. Helsedirektoratet. Beredskap og krisehåndtering. Øvelser, kompetanse og samhandling.
 14. Bolle SR, Lien AH, Mjaaseth R, Gilbert M. Videobasert akuttmedisinsk konferanse. Tidsskr Den Nor legeforening. 2013 Jan 22;133(2):136–7.
 15. Regjeringen. Stortingsmelding 32 (2015–2016) Svalbard. 2016;32.
 16. Helse Nord RHF. Regional Risiko- og sårbarhetsanalyse 2019.
 17. Helsedirektoratet. Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer. 2013.