Hopp til hovedinnhold

Oversikt over oppgåvene

Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheita for sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester og folkehelsearbeid. Oppgåvene omfattar:

  • overvaking av tenesteytinga sett i høve til befolkninga sitt behov for tenester og samfunnet sine krav til tenestene
  • overordna fagleg tilsynsstyremakt for dei nemnde tenestene
  • behandling av enkeltsaker som handlar om alvorleg svikt i helse- og omsorgstenestene og der det er aktuelt med pålegg mot verksemder eller reaksjonar mot helsepersonell
  • styring av den klagesaksbehandlinga som gjeld rett til tenester etter mellom anna barnevernloven, sosialtenesteloven, pasient- og brukarrettsloven, helse- og omsorgstenesteloven og folkehelsearbeid
  • formidling av tilsynserfaringar til forvaltninga og tenestene

Statens helsetilsyn skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn.

Måla for tilsyn og klagebehandling, sjå under Mål og strategiar.

Regelverksutvikling, fagutvikling, gjennomføring av politikk (handlingsprogrammer, handlingsplanar, nytt regelverk m.m.) og publikumsinformasjon ligg ikkje i Statens helsetilsyn. For barnevern ligg desse oppgåvene i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og for helse- og omsorgstenester i Helsedirektoratet.

Overordna tilsynsmyndigheit for statsforvaltarane

Statsforvaltarane er tilsynsmyndigheit for sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester og folkehelsearbeid i sine fylke. Statsforvaltarane blir styrte i administrative saker (budsjett m.m.) frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Statens helsetilsyn har den faglege styringa. Dette inneber fastsetting av mål og krav innanfor dei rammene departementa set, utvikle metodar og drive opplæring i tilsyn, rettleie om policy og saksbehandling og sjå til at like saker blir behandla likt i heile landet.

Lovgrunnlag for oppdraget – myndigheit lagt til Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn sitt oppdrag går fram av barnevernloven, helsetilsynsloven, sosialtenesteloven og folkehelseloven, sjå under Myndigheit lagt til Statens helsetilsyn. Der finst også lovheimel for kvar enkelt sakstype der det vert utøvd myndigheit.

Tilsynsoppdraget for Statens helsetilsyn er gjort greie for seinast i Prop. 91 L (2010–2011) om helse- og omsorgstenesteloven, Prop. 90 L (2010–2011) om folkehelseloven, Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) om barneverntenester, Ot.prp. nr. 103 (2008–2009) om sosiale tenester.

Overordna departement og oppgåvene for kvart enkelt år

Helse- og omsorgsdepartementet er overordna myndigheit, og Kommunetjenesteavdelingen har etatstyringsansvaret. Arbeids- og sosialdepartementet har styringsansvar for oppgåver som gjeld sosiale tenester og Barne- og familiedepartementet for oppgåver retta mot barnevernet. Etatstyringa skjer etter "Retningslinjer for virksomhetsstyringen i Helse- og omsorgsdepartementet".

For kvart enkelt år får Statens helsetilsyn oppdrag gjennom forslaget frå regjeringa til statsbudsjett (Prop.1 S) og Stortinget si behandling av budsjettet (Innst. 11 S) fra Helse- og omsorgskomiteen. Oppdraget vert formidla gjennom tildelingsbrevet frå Helse- og omsorgsdepartementet. 

Tilsynsmyndigheitene er langt på veg uavhengig av løpande politisk styring, og prioriterer i stor grad sjølv kva tenester det skal bli ført tilsyn med og kva tema tilsynet skal omfatte. Denne prioriteringa skjer blant anna på grunnlag av informasjon om risiko og sårbarheit i tenestene.

Personale og budsjett

Statens helsetilsyn hadde ved utgangen av 2019 121 ansatte som utfører ca. 104 årsverk. Utgiftsbevilgning til drift av Statens helsetilsyn var cirka 142 mill. kr i 2019, og løyvingane blir gitt på kap. 748 i statsbudsjettet.

Organisasjon og leiing, organisasjonsnummer

Tilsynsmyndigheitene sin plass i forvaltninga er vist på organisasjonskart over den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane.

Statens helsetilsyn har fem avdelingar:

Avdeling for barnevern og sosiale tenester (avd. 1)
Avdeling for kommunale helse- og omsorgstenester (avd. 2)
Avdeling for spesialisthelsetenester (avd. 3)
Avdeling for varsel og operativt tilsyn (avd. 4)
Administrasjonsavdelinga (avd. 5).
Brukerrådet i Statens helsetilsyn

Organisasjonskart for Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn blir leia av direktør Jan Fredrik Andresen og assisterande direktør Heidi Merete Rudi. Kommunikasjonsdirektør er Nina Vedholm og juridisk direktør Anders Haugland. Leiargruppa består av desse og dei fem avdelingsdirektørane.

Leiinga har ansvar for mediekontakt, publisering og anna kommunikasjonsarbeid, overvaking av streik og internasjonalt arbeid.

Avdelingsdirektørane er: Børge Tomter, avdeling for barnevern og sosiale tenester (avd. 1), Anne Myhr, avdeling for kommunale helse- og omsorgstenester (avd. 2), Kirsti Marie Stokkeland, avdeling for spesialisthelsetenester (avd. 3), Anders Haugland, fung. avd.dir. avdeling for varsel og operativt tilsyn (avd. 4), Kirsti Hellesylt, administrasjonsavdelinga (avd. 5).

Høgoppløyste bilete av leiargruppa i Statens helsetilsyn

Leiinga i Statens helsetilsyn

Jan Fredrik Andresen

direktør

Heidi Merete Rudi

assisterende direktør

Anders Haugland

juridisk direktør

Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør

Børge Tomter

avdelingsdirektør

Anne Myhr

avdelingsdirektør

Kirsti Marie Stokkeland

fung. avdelingsdirektør

Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør

Anders Haugland

fung. avdelingsdirektør

Organisasjonsnummer for Statens helsetilsyn er 974 761 394.

Oppgåvefordeling i den sentrale statsforvaltninga

Sjå organisasjonskart for den sentrale statsforvaltninga

Institusjonane i den sentrale statsforvaltninga

Sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester og folkehelsearbeid hører under tre departement: Arbeids- og sosialdepartementet (sosiale tenester), Barne- og familiedepartementet (barneverntenester) og Helse- og omsorgsdepartementet (helse- og omsorgstenester og folkehelsearbeid), med dei underliggande organa som finns i lenkelista nedanfor.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Arbeids- og velferdsfovaltninga (Nav) (under ASD)

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) (under BFD)

Bioteknologirådet (under HOD)

Direktoratet for e-helse (E-helse) (under HOD)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) (under HOD)

Folkehelseinstituttet (FHI) (under HOD)

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (under BFD)

Helsedirektoratet (Hdir) (under HOD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Helseklage Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (under HOD, sekretariata til Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage)

Mattilsynet (under HOD m. fl.)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (under HOD)

Statens legemiddelverk (SLV) (under HOD)

Samarbeidsavtalar

Samarbeidsavtale mellom norske tilsynsmyndigheter. (pdf) Undertegnet 21.5.2019

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet. Avtalen gjeld frå 1. januar 2020 til 31. desember 2029

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsetaten. Gjeld frå 26.9.2016

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Helfo Gjeld frå 11.11.2016

Samarbeidsavtale mellom Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn Gjeld frå 24.4.2015

Samarbeidsavtale mellom Petroleumstilsynet og Statens helsetilsyn (pdf) Gjeld frå 23.11.2017

Sentrale bakgrunnsdokument

Barnevernloven kap. 2

Helsetilsynsloven

Sosialtenesteloven

Folkehelseloven

Prop. 150 L (2016–2017) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Prop. 91 L (2010–2011) om helse- og omsorgstenesteloven

Prop 90 L (2010–2011) folkehelseloven

Ot.prp. nr. 103 (2008–2009) om sosiale tenester i Nav, se kap. 5 og 9

Ot.prp. nr. 69 (2008–2009) Om lov om endringer i barnevernloven

Ot.prp. nr. 105 (2001–2002), se særlig kap. 3 og 4

Retningsliner for etatsstyringen i Helse- og omsorgsdepartementet 

Budsjett og tildelingsbrev

Prop 1 S (2020–2021) med budsjettforslag for Helse- og omsorgsdepartementets område for 2021, se kap. 748 Statens helsetilsyn

Prop 1 S (2020-2021) med budsjettforslag for Arbeids- og sosialdepartementets område for 2021, gjelder sosiale tjenester

Prop 1 S (2020-2021) med budsjettforslag for Barne- og familiedepartementets område for 2021, gjelder barnevern

Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev til Statens helsetilsyn for 2021 17.12.2020 (pdf)