Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Tilsyn etter en alvorlig hendelse der en eldre pasient var utlokalisert og samtidig meldt utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel mottatt 22. desember 2022 etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a jf. helsetilsynsloven § 6, om en alvorlig hendelse ved Akershus universitetssykehus HF. Bakgrunnen for saken er den helsehjelpen XXX, fikk da XXX var innlagt ved Akershus universitetssykehus (heretter Ahus). Pasienten var innlagt ved ortopedisk avdeling, men utlokalisert til urologisk avdeling på grunn av plassmangel på moderpostene.

Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn ved Ahus 28. februar og 1. mars 2023 på bakgrunn av varselet. Vi undersøkte om virksomheten hadde lagt til rette for at utlokaliserte pasienter får forsvarlig helsehjelp, og videre om pasienter som både er utlokaliserte og utskrivningsklare får forsvarlige, trygge og gode tjenester. Vi har også undersøkt om den aktuelle pasienten fikk forsvarlig helsehjelp i påvente av plass i kommunehelsetjenesten.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner fremgår der. Kopi av rapporten er også sendt til pasientens pårørende.

Vi har merket oss at Ahus har startet et omfattende kvalitetsarbeid på sykehuset generelt, men også lokalt i de aktuelle avdelingene. Vi ber om tilbakemelding på hvordan de nye tiltakene følges opp med tanke på hvorvidt de har den tilsiktede effekten. Vi viser for øvrig til våre forventninger som fremgår avslutningsvis i rapporten.

Frist for tilbakemelding er 1. juni 2024.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
konstituert direktør

XXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Helsefaglige saksbehandlere: XXX Juridisk saksbehandler: XXX

Vedlegg:

Rapport av dags dato

Kopi:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Pårørende