Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Tilsynets tema og omfang

Meny

Innhold 2 Tilsynets tema og omfang

2. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Akershus universitetssykehus HF varslet 22. desember 2022 om en uventet alvorlig hendelse. Varselet gjaldt den helsehjelpen XXX fikk da XXX var innlagt ved Akershus universitetssykehus HF.

Tema for tilsynet er om Ahus hadde lagt til rette for at utlokaliserte pasienter får forsvarlig helsehjelp, og videre om pasienter som både er utlokaliserte og utskrivningsklare får forsvarlige, trygge og gode tjenester.

Vi har også undersøkt om den aktuelle pasienten fikk forsvarlig helsehjelp mens XXX ble liggende «på vent» i spesialisthelsetjenesten i påvente av plass i kommunehelsetjenesten. Vi har i denne saken valgt å ikke vurdere helsehjelpen som ble gitt etter at det ble erkjent at XXX helsetilstand var kraftig forverret XXX

Helsetilsynet gjennomførte et stedlig tilsyn ved Ahus. Formålet med å gjennomføre stedlig tilsyn etter alvorlige hendelser er å opplyse saken gjennom intervjuer med de involverte, deres ledere og pårørende, i tillegg til annen skriftlig dokumentasjonen som foreligger. De faktiske forholdene (saksforholdet) vil danne grunnlag for våre vurderinger. Med saksforholdet mener vi både selve pasientbehandlingen/hendelsen og oppfølgingen av denne, og beskrivelse av virksomhetens styring og oppfølging for å sikre en praksis i tråd med kravene til forsvarlig helsehjelp på det området hendelsen gjelder. Dette inkluderer undersøkelse av hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å identifisere risiko og forebygge og begrense alvorlige hendelser av samme type som den hendelsen som er varslet.