Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nordisk tilsynskonferanse 2011

Nordisk Tilsynskonferanse Tromsø, 25.-27. mai 2011

Nordiske flagg

Statens helsetilsyn arrangerte sammen med Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms den første nordiske tilsynskonferansen innen barnevern, sosial- og helsetjenester i Tromsø 25. – 27. mai 2011. Det var ca. 350 deltagere, hvorav ca 180 fra Norge, ca. 110 fra Sverige, 33 fra Danmark og 12 fra Finland.  I tillegg deltok flere av deltagerne fra EPSO møtet.  Dessverre ble deltagerne fra Grønland, Færøyene og Island forhindret fra å komme pga askeskyen fra Island. 

Målgruppen for konferansen var offentlig ansatte i de nordiske land som har tilsynsoppgaver knyttet til barnevern, sosial- og helsetjenester.

Programmet i plenum, de parallelle sesjonene og de praktiske forholdene rundt konferansen skal evalueres, og det er sendt ut Quest-back for å få inn de ulike synspunktene og erfaringene.

”Stafettpinnen” for neste nordiske tilsynskonferanse ble overrakt til Danmark.

Lars E. Hanssen
Direktør, Statens helsetilsyn

Program og foredrag i plenum

Alle foredrag er publisert i pdf-format.

Komplett program (pdf)

Kompendium Nordisk Tilsynskonferanse Tromsø, 25.-27. mai 2011. Program, deltakerliste, sammendrag/abstracts, posters mm.  (pdf)

Dag 1: Onsdag 25. mai 2011

Møteleder: Kirsti Marie Stokkeland, fagsjef, Statens helsetilsyn
 
kl. 13.00 - 13.10 Kulturelt innslag ved Ánde Somby
 
kl. 13.10 - 13.30 Velkommen til Nordisk tilsynskonferanse 2011
Svein Ludvigsen, fylkesmann i Troms, og Lars E Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn.  (Video fjernet mars 2014)

kl. 13.30 - 14.00 Plenum 1:
Kan tilsyn fremme sammenheng i tjenestene? Noen refleksjoner ut fra ”The naive theory of action”. Richard H Knoff, avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 
kl. 14.00 - 14.30 Plenum 2:
Scientific research as a basis for evaluation of supervision. Paul Robben, Professor, Erasmus Universiteit and Inspectie voor de Gezondheidszorg, NL
 
kl. 15.00 - 15.30 Plenum 3:
Does supervision work? Neil Prime, Head of Analytics, Care Quality Commission, England

kl. 15.30 - 16.30 Plenum 4:
Når ingenting skal gå galt. Erfaringer fra seilas rundt Nordpolen Thorleif Thorleifsson, eventyrer og polseiler 

Dag 2: Torsdag 26. mai 2011

Møteleder: Sverre Nesheim, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
 
kl. 09.15 - 09.40 Plenum 5:
Kulturforståelse – av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkningen og minoritetsgrupper?  Ellinor Marita Jäma, sametingsråd for helsesaker, Sametinget
 
kl. 09.40 - 10.00 Plenum 6:
Sjumilssteget – FNs barnekonvensjon. Svein Ludvigsen, fylkesmann i Troms

Dag 3: Fredag 27. mai 2011

Møteleder: Anne Berit Gunbjørud, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
 
kl. 09.15 - 10.15 Plenum 7:
The use of league tables: What can they tell us? Jennifer Yan-Meslet, Senior Analytic Advisor, Care Quality Commission, England 

Performance data as risk indicators. Jennifer Yan-Meslet, Senior Analytic Advisor, Care Quality Commission, England 
 
kl. 11.00 - 11.45: Plenum 8:
Welfare for all – or only for the needy? In defence of a decent society? Steinar Westin, professor, Institutt for sosialmedisin, NTNU, og fasttlege
 
kl. 11.45 - 12.00 Avslutning og overrekkelse av "stafettpinnen"
 Lars E Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn

Paralelle sesjoner foredrag

Parallelle sesjoner A 1 - A 10

Sesjon A 1 og C 1 Tema: Integrerad tillsynsutbildning

Moderator: Carina Forsberg, enhetssjef, Region Sydväst, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen
1.  "Integrerad tillsynsutbildning" Pelle Björklund, utredare, Enheten för tillsynsutveckling, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen
2.  "Integrerad tillsynsutbildning" Ulla Holmström, utredare, Enheten för tillsynsutveckling, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen
3.  "Särskild kompetensgivade fortbildning för tillsynsmyndigheter i Finland" Eine Heikkinen, överinspektör, Valvira

Sesjon A 2 og C 2 Tema: Integrerad tillsyn av missbruks- och beroendevården

Moderator: Birgitta Hagström, enhetschef, Region Sydöst, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen
1. og 2. "Integrerad tillsyn av missbruks- och beroendevården" Anna Jedenius, sektionschef, Region sydväst, Tillsynsavdelingen,  Socialstyrelsen og Gunnel Hedman Wallin, inspektör, Region Öst, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen. 

Sesjon A 3 og C 3 Tema: Tilsyn sett fra tilsynsobjektets side

Moderator: Caroline Olsborg, fylkeslege i Troms, Fylkesmannen i Troms
1.  Erfaringer med å være tilsynsobjekt. Arthur Revhaug, klinikksjef, Universitetssykehuset i Tromsø
2.  Kommunenes syn på tilsyn –kvalitetsutvikling i kommunen. Tone Marie Nybø Solheim, rådmann i Flekkefjord kommune 

Sesjon A 4 og C 4 Tema: Om å snakke med barn i tilsynssammenheng

Moderator: Kari Indahl, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1. "Att förstärka barnets position" Tarja Heino, Senior Forskare, Institutet för hälsa och välfärd THC:
2. "Erfaringer fra barnesamtaler i tilsynssammenheng" Ole H. Bals, seniorrådgiver, Sosial- og familieavdelingen,  Fylkesmannen i Buskerud

Sesjon A 5 Tema: Alternative tillsynsmetoder - Riksomfattande tillsynsplaner och befrämjande av självkontroll som metod

Moderator: Hanna Ahonen, socialråd, Valvira
1. "Riksomfattande tillsynsplaner och självkontroll som tillsynsmetoder" Hanna Ahonen, socialråd, Valvira
2. "Sjølmelding (selvangivelse) som en alternativ måte å føre tilsyn på – hva har vi lært så langt?" Lars Ivar Widerøe, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn

Sesjon A 6 og B 6 Tema: Riksomfattande tillsyn över dygnet runt service för de äldre

Moderator: Sari Anttila, överläkare, Valvira
1. "Riksomfattande tillsyn över dygnet runt service för de äldre" Sari Anttila, överläkare, Valvira
2. "Tilsyn med tjenester til eldre – en bred satsning over flere år" Wenche Skjær, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn

Sesjon A 7 Tema: Ankestyrelsens myndighedsopgaver i det danske børnesystem - indsatsområder og redskaber overfor kommunerne efter "Barnets reform"

Moderator: Thorkil Juul, styrelseschef, Ankestyrelsen
1. "Ankestyrelsens myndighedsopgaver i forhold til kommunerne på området for børn og unge med særlige behov – efter "Barnets refom"" Henrik J. Horster, Ankechef, Ankestyrelsen
2. "Erfaring med Ankestyrelsens opfølging på kommunernes forvaltning af området for børn og unge med særlige behov – etter "Barnets reform"" Morten Starch Lauritsen, Kontorchef for Analyse, Ankestyrelsen 

Sesjon A 8 og B 8 Tema: Læring av tilsyn – om å skape ringvirkninger i tjenestene

Moderator: Bente Kristin Smedbråten, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1.  "Tilsyn som læringsarena – tilsynserfaringer mellom kommuner" Lone Merethe Solheim, ass avdelingsdirektør, Fylkesmannen i Rogaland
2.  "Det enkle er det beste – tilsynets medvirkning til bedre helse- og sosialtjenester" Anne Grete Robøle, seksjonsleder, Fylkesmannen i Hordaland:

Sesjon A 9 Tema: Helsepersonell – i blant til skade for pasientene

Moderator: Torben Hærslev, overlæge/speciallæge og Eva Bidstrup, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen.   
1. "De vanligste årsakene til at helsepersonell mister sin autorisasjon i Norge" Ebba Thommessen, rådgiver, Statens helsetilsyn 
2. ”Tilsyn med Sundhedspersoner med kritisabelt faglig virke” Torben Hærslev, overlæge/speciallæge, Sundhedsstyrelsen     

Sesjon A 10 Tema: Utrykningsgruppa – en nyskapning innen tilsyn?

Moderator: Karoline Olsen Eggen, seniorrådgiver/prosjektmedarbeider, Statens helsetilsyn
1. "Varslingsplikt og utrykningsgruppe" Heidi Merete Rudi, prosjektleder, Statens helsetilsyn 
2. ”Hvordan oppleves det å få besøk av utrykningsgruppa? Utfordringer og læringsmuligheter” Kristian Heldal, PhD, Spesialist i indremedisin/nyresykdommer, overlege medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF  

Parallelle sesjoner B 1 - B 10

Sesjon B 1 Tema: Språk- og kulturforståelse - betydning for tjenestetilbudet til urbefolkningen og minoritetsgrupper

Moderator: Anne Solberg, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1.  Kulturell kompetanse. Merete Saus, konst.instituttleder, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Helsevitenskaplig institutt, Universitetet i Tromsø
2.  Kultur -  Helsetjenester - Tilsyn. Ole Mathis Hetta, seniorrådgiver, Helsedirektoratet/Helsetilsynet i Rogaland

Sesjon B 2  Tema: Helsepersonell på tvers

Moderator: Torben Hærslev, overlæge/spciallæge, og Eva Bidstrup, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen   
1. Hälsovårdspersonal i rörelse – tillsynens möjligheter. Finlands synpunkter Pirjo Pennanen, enhetschef/medisinalråd, og Heidi Laurilla, jurist, Valvira  
2. ”Utfordringer med helsepersonell som krysser landegrenser – noen norske erfaringer” Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn

Sesjon B 3 Tema: Risk analysis of health care for cancer patients (Risikovurdering av spesialisthelsetjenestetilbudet til kreftpasienter)

Moderator: Geir Sverre Braut, Deputy Director General, Norwegian Board of Health Supervision
1. "Risk analysis of cancer care by Norwegian Board of health Supervision" Einar Hannisdal, Consultant in Oncology, Oslo university Hospital.  Former project manager in Norwegian Board of Health Supervision and participated in the national risk analysis of Norwegian Cancer Care.
2. ”Oncology, Sometimes the best is just not good enough. Inspection strategies for complex high risk care.” Jan Maarten van den Berg, Inspector, Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sesjon B 4 Tema: Pasientsikkerhet og organisatoriske endringer

Moderator: Anne Murphy, juridisk souschef, Enhed for tilsyn og patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen
1.  "Omorganiseringer i Oslo og Akershus – og betydningen for pasientsikkeheten" Grethe H. Hoddevik, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2.  "Nytt Patientklagesystem i Danmark" Helle Borg Larsen, kontorchef, Pasientombudet, Danmark
3. "Ændringer i tilsynet i Danmark" Anne Murphy, Enhed for tilsyn og patientsikkerhet, Sundhedsstyrelsen

Sesjon B 5 Tema: Nytt tilsynsområde i Norge – økonomisk støtte til enkeltpersoner

Moderator: Charlotte Stokstad, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1. "Tilsyn med den kommunale tjenesten økonomisk stønad i 2010" Cathinka By, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn      
2. "Socialstyrelsens tillsyn av ekonomisk bistånd i Sverige" Gabriel Olsson, inspektør, Socialstyrelsen

Sesjon B 6 og A 6 Tema: Riksomfattande tillsyn över dygnet runt service för de äldre

Se A 6

Sesjon B 7  Tema: Hvordan velge tilsynsobjekter

Moderator: Anne-Sofie D. Syvertsen, fylkeslege i Aust-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder
1. ”Identifikation af områder, hvor patientsikkerheden kan være truet”  Brug af data i tilsynet. Hanne Rasmussen, afdelingslæge i Tilsyn, Sundhedsstyrelsen
2. "Hur välja tillsynsobjekter. Risikovurdering i tillsyn av barnskydd" Eine Heikkinen, överinspektör, Valvira 
3. ”Tilnærming til valg av tilsynsobjekter. Oppfyller vi kravet om et risikobasert  tilsyn?" Anne-Sofie D. Syvertsen, fylkeslege i Aust-Agder

Sesjon B 8 og A 8 Tema: Læring av tilsyn – om å skape ringvirkninger i tjenestene

Se A 8 

Sesjon B 9 og C 9 Tema: Har pasient og pårørende noe å fortelle?

Moderator: Lisa Husby Sande, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
Har pasient og pårørende noe å fortelle. Lisa Husby Sunde, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1.  Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker. Ragnar Hermstad, konstituert fylkeslege, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2.  Do patients and relatives have anything to tell? Katia Käyhkö, dr.med.sci, Senior Medical Officer, Valvira

Sesjon B 10 Tema: Sjumilssteget – FNs barnekonvensjon

Moderator: Bård M. Pedersen, assisterende fylkesmann, Fylkesmannen i Troms
1.  "Om metoder for å implementere FNs barnekonvensjon i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunal sektor" Eivind Pedersen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Troms
2.  "Ansvarliggjøring av politisk og administrativ ledelse i kommunene for arbeid med barn og unge i lys av barnekonvensjonen" Eivind Bratsberg og Eivind Pedersen, seniorrådgivere, Fylkesmannen i Troms

Parallelle sesjoner C 1 - C 9

Sesjon C 1 og A 1 Tema: Integrerad tillsynsutbildning

Se A 1

Sesjon C 2 og A 2 Tema: Integrerad tillsyn av missbruks- och beroendevården

Se A 2

Sesjon C 3 og A 3 Tema: Tilsyn sett fra tilsynsobjektets side

Se A 3

Sesjon C 4 og A 4 Tema: Om å snakke med barn i tilsynssammenheng

Se A 4

Sesjon C 5  Tema: Alla på en gång – en metod för oanmäld tillsyn

Moderator: Åsa Börjesson, socialråd, Enheten for tillsynsutveckling, Tillsynsavdelingen Socialstyrelsen
1.  Socialstyrelsens tillsyn Anne Marie Danon, enhetschef, Enheten for tillsynsutveckling,
 Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen
 2.  Birgit Rengren Borgersen, Biträdande enhetschef/Sektionschef, ,
 Region Öst, Tillsynsavdelingen, Socialstyrelsen

Sesjon C 6  Tema: Garanti for behandling?!  Befrämjande av självkontroll som metod

Moderator: Markus Henriksson, medicinalråd, Valvira
1. "Uppföljning av vårdgaranti i Finland" Markus Henriksson, medicinalråd, Valvira

Sesjon C 7 Tema: Legemiddeltilsyn i sykehjem

Moderator: Merete Steen, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1. "Medicineringfejl i pleiehjem – typer og resultater fra det standardiserede  pleiehjemtilsyn i DK" Marianne Søborg Nielsen, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen:             
2.  "Legemiddelhåndtering i sykehjem – hva fant kommunene ut som sin egen praksis? Erfaringer fra tilsyn i Finnmark" Lene Risten, rådgiver, Fylkesmannen i Finnmark
3.  "Utrygg tilrettelegging rundt legemiddelbehandlingen i sykehjem. Erfaringer fra tilsyn i tre sykehjem i Troms" Lena Nordås, seniorrådgiver, og Klaus Melf, assisterende fylkeslege,  Fylkesmannen/Helsetilsynet i Troms

Sesjon C 8  Tema: Pasientsikkerhet og informasjonsteknologi – "hånd i hånd"

Moderator: Vivi Opdal, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn
1.  "Patientsikkerhed og tilsyn med nyt sundheds-it” Lena Graversen, overlæge/speciallæge, Enhed for Tilsyn, Sundhedsstyrelsen 
2. ”Pasientsikkerhet ved bruk av elektroniske pasientjournalsystemer – belyst gjennom konkrete tilsynssaker”  Vivi Opdal, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn 

Sesjon C 9 og B 9 Tema: Har pasient og pårørende noe å fortelle?

Se B 9