Hopp til hovedinnhold
Innhold 10 Vedlegg – arbeidsgruppens mandat

Meny

Innhold 10 Vedlegg – arbeidsgruppens mandat
Internserien

10. Vedlegg – arbeidsgruppens mandat

Mandat for Helsetilsynets interne gjennomgang av tilsynssaker der helsepersonell har hatt en intim eller seksuell relasjon til pasienter eller brukere

Bakgrunn for arbeidet

Det har i den senere tiden vært offentlig oppmerksomhet knyttet til deler av vårt arbeid med reaksjoner ovenfor helsepersonell. Når det reises spørsmål til vår innsats så er det på sin plass at vi på eget initiativ går gjennom vårt arbeid med tanke på å sikre kvaliteten. Dette er de samme forventningene vi har til virksomheter der vi påpeker svikt i pasient-/brukersikkerhet og kvalitet i våre tilsynsrapporter. Det er rett og rimelig at vi stiller de samme forventningene til oss selv som vi stiller til virksomhetene på våre tilsynsområder.

Helsepersonell som har vist grenseoverskridende atferd overfor pasienter og brukere, utgjør en fare for pasienter og brukeres sikkerhet, kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Sakene reiser etiske, faglige og rettslige spørsmål. Handlingene kan være svært skadelige for pasienter/brukere. De administrative reaksjonene overfor helsepersonell er inngripende og kan være av varig betydning for adgangen til videre yrkesutøvelse. I tillegg utfordrer sakene allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenestene og til tilsynsmyndigheten.

Vår saksbehandling og utøvelse av myndighet må være forsvarlig, bygge på anerkjent faglig kunnskap og korrekt rettsanvendelse. Vår praksis skal være etterrettelig og transparent.

Oppgavens formål og innhold

Formålet med gjennomgangen er å sikre at dagens praksis for behandling av aktuelle saker er i tråd med formålet med Helsetilsynsloven.

Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang av et utvalg saker behandlet av Helsetilsynet der helsepersonell har hatt en intim eller seksuell relasjon med pasienter/brukere. Gjennomgangen skal gi en oversikt over og innsikt i, gjeldende saksbehandlingspraksis i Helsetilsynet. Videre skal gjennomgangen vurdere de faglige og juridiske tersklene som kommer til anvendelse og foreta en vurdering av om det er behov for å gjøre endringer/justeringer av vår praksis. Dersom det identifiseres behov endringer/justeringer så skal arbeidsgruppen fremme forslag som ivaretar behovet.

Omfang/avgrensing

Arbeidsgruppen skal kartlegge, systematisere og gjennomgå saker der helsepersonell (alle grupper) har hatt en intim eller seksuell relasjon til pasienter eller brukere fra de siste 10 årene, fra 1.1.2011- 31.12 2020

Arbeidet skal omfatte:

A. En vurdering av om vi har enhetlig praksis i håndtering av tilsynssakene, herunder:

 1. Gi en vurdering av vår praksis i tilsynssakene når det gjelder involvering av pasienter/brukere/pårørende
 2. Gjennomføre en samsvarsmåling mellom vår egen praksis/normering i tilsynssakene, Nemndas (Helseklage v/Helsepersonellnemndas) vedtak i de samme sakene og relevante rettsavgjørelser
 3. Gi en vurdering av vår praksis i tilsynssakene når det gjelder å anmelde til politiet eller begjære offentlig påtale
 4. Er utformingen av vilkårene i tilsynssaker der det gis en begrenset autorisasjon tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til tjenester og helsepersonell?

B. En vurdering av om vi har enhetlig praksis i håndtering av søknader etter tilbakekall, herunder:

 1. Gi en vurdering av om vi har en enhetlig praksis i saksbehandlingen av søknader om å få tilbake autorisasjon (begrenset eller full autorisasjon)
 2. Er våre vurderinger av skikkethet ved tildeling av begrenset eller full autorisasjon (etter tilbakekall) tematisk og metodisk utformet slik at de ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet og tillit til tjenester og helsepersonell
 3. Gjennomføre en samsvarsmåling mellom vår egen praksis/normering i behandlingen av søknader, Helsepersonellnemndas vedtak i de samme sakene og relevante rettsavgjørelser

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til endringer i vår praksis som sikrer at vi ivaretar formålet i helsetilsynsloven på en god måte.

Arbeidsgruppen består av:

 • Lisbeth Normann (leder)
 • Anne-Lene Egeland Arnesen
 • Pål Kristian Molin
 • Toril Sagen
 • Bente Bjørnhaug, statsforvalteren Innlandet
 • Aase Aamland, statsforvalteren Agder
 • Gunstein Sundene Helsetilsynet

Arbeidsgruppen skal utarbeide en rapport som kan danne grunnlag videreutvikling av kvaliteten i vår behandling av tilsynssaker. Arbeidsgruppen kan vurdere om det vil være hensiktsmessig å utarbeide delrapporter eller notater underveis i arbeidet. 

Arbeidet skal være sluttført innen 31.12 2021.