Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Andre anbefalinger

Meny

Innhold 8 Andre anbefalinger
Internserien

8. Andre anbefalinger

  • De enkelte virksomheter har ansvar for å gi relevant kompetanseheving på temaene rollesammenblanding og grenseoverskridende atferd, samt utforming av interne rutiner og retningslinjer på temaene. Virksomhetene har også et ansvar for avdekking og oppfølging av konkrete hendelser, herunder å ha tilstrekkelige sikringsmekanismer som også berører forholdene omtalt innledningsvis i rapporten, der virksomhetene ansetter arbeidstakere uten autorisasjon. Arbeidsgruppen anbefaler som omtalt i kapittel 2.2 at temaet ufaglærte ansatte i helse- og omsorgstjenesten settes tilstrekkelig på dagsordenen, og at relevante lovendringer vurderes. Aktuelle aktører: KS, de regionale helseforetakene, arbeidsgivere i privat sektor og andre.
  • Utdanningsinstitusjonene som utdanner helsepersonell har en sentral oppgave i å tilføre tilstrekkelig kompetanse på områder som eksempelvis fagetikk og rolleforståelse, inkludert konkret kunnskap om og forståelse av rollesammenblanding og grenseoverskridende atferd. Det er arbeidsgruppens opplevelse at sistnevnte i for liten grad tematiseres i grunn- og videreutdanninger, og vi anbefaler at det tilføres ytterligere kunnskap på temaet i utdanningene. Aktuelle aktører: alle videregående skoler, høyskoler og universiteter som utdanner helsepersonell.
  • Profesjonsforeningene har likelydende ansvar for veiledning og oppfølging av sine medlemmer, særlig gjennom utformingen av fagetiske retningslinjer. Det er arbeidsgruppens oppfatning at de nåværende retningslinjene for aktuelle helseprofesjoner i for liten grad fanger opp og tematiserer rollesammenblanding, seksuelle relasjoner eller seksuelt grenseoverskridende atferd. Arbeidsgruppen anbefaler at profesjonsforeningene vurderer sine fagetiske/yrkesetiske retningslinjer, og i større grad inkluderer konkret omtale av rollesammenblanding og grenseoverskridende atferd. Aktuelle aktører: profesjonsforeninger og fagforbund som organiserer autorisert helsepersonell.
  • Som omtalt vurderer arbeidsgruppen at kunnskapsgrunnlaget på temaet helsepersonell som har en seksuell relasjon til pasient/bruker og/eller har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger er svært begrenset og fragmentert. Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides for å igangsette forskning og andre relevante aktiviteter på temaet. Slike aktiviteter og forskning bør sikre en bredde i eksempelvis grupper av helsepersonell og aktuelle tjenester. Aktuelle aktører: Helsedirektoratet, aktuelle forskningsinstitusjoner og andre.