Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Om veilederen

Meny

Innhold 2 Om veilederen
Internserien

2. Om veilederen

Når statsforvalteren mottar henvendelser fra brukere som er misfornøyde med Navs tjenester, må sentrale spørsmål og forhold avklares umiddelbart etter at saken er mottatt. Målet er å sørge for at saken allerede fra start blir saksbehandlet riktig og hensiktsmessig. Statsforvalteren må avklare om det er nødvendig å treffe midlertidige eller særlig raske avgjørelser i saken, se punkt 7.1 og 7.2.

Veilederen er bygget opp etter saksgangen i en klagesak, fra henvendelse om saken kommer til statsforvalteren, til statsforvalteren fatter endelig vedtak.

Disse begrepene blir brukt i veilederen:
  • «Nav-­kontoret» blir brukt når det er snakk om rollen som utfører og forvalter.
  • «Kommunen» blir brukt der ansvar og oppgaver er lagt til kommunens administrasjon.
  • «Nav» blir brukt om arbeids- og velferdsforvaltningen.
  • «Klageren» blir brukt om alle som henvender seg til statsforvalteren med klage over sosiale tjenester i Nav, uavhengig av om arbeids- og velferdsforvaltningen har tilbudt tjenester i det enkelte tilfellet. Begrepet omfatter alle som blir berørt/påvirket av henvendelsen, søknaden og vedtaket, som ektefelle og barn, hvis ikke annet kommer frem.
  • «Deltaker» blir brukt når det dreier seg om kvalifiseringsprogrammet.
  • «Statsforvalteren» blir brukt om klageinstansen.
  • «Vedtak» og «enkeltvedtak» betyr i veilederen det samme.