Hopp til hovedinnhold
Innhold 5 Nav-kontorets behandling av klagesaken

Meny

Innhold 5 Nav-kontorets behandling av klagesaken
Internserien

5. Nav-kontorets behandling av klagesaken

Klage på enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven skal leveres til Nav-kontoret som har fattet vedtaket, se forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a.

Forvaltningsloven § 33 annet ledd slår fast at Nav-kontoret, som underinstans, skal vurdere klagen. Nav­-kontoret skal også undersøke grunnlaget for klagen, og forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Kort saksbehandlingstid er særlig viktig i nødssituasjoner. Nav-kontorets saksbehandling kan få ulike utfall:

  • Nav-kontoret vurderer at klageren har rett i klagen sin. Nav-kontoret må fatte nytt vedtak som erstatter det opprinnelige. Klageren kan klage på det nye vedtaket på vanlig måte.
  • Nav-kontoret gir ikke klageren medhold og opprettholder vedtaket. Nav-kontoret må snarest, og så fort saken er ferdigbehandlet, sende saken til statsforvalteren sammen med alle sakens dokumenter og deres egen vurdering av klagen, se forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
  • Nav-kontoret vurderer at klageren har delvis rett, samtidig som deler av vedtaket blir opprettholdt. Hovedregelen er at den delen av vedtaket som blir opprettholdt, sendes til klageinstansen. Statsforvalteren skal i disse sakene kun behandle den delen av vedtaket som Nav-kontoret opprettholder. Det er viktig å sørge for at klageren ikke skal måtte gå unødvendige runder med ny søknad og ny klage for å få en endelig avgjørelse i saken. Nav-kontoret må avklare med klageren dersom det er usikkert om hen ønsker å få saken behandlet av statsforvalteren. Det kan for eksempel være tilfeller der Nav-kontoret ut fra hvordan klagen er formulert eller gjennom dialog med klageren har grunn til å tro at klageren vil være fornøyd med innholdet i det nye vedtaket.
Eksempel

En bruker får avslag på søknad om økonomisk stønad til livsopphold og boligutgifter, og klager på vedtaket. Etter at Nav-kontoret har vurdert klagen, blir klageren innvilget livsopphold. Spørsmålet om boutgifter sender Nav-kontoret til statsforvalteren for videre klagebehandling.

Hvis statsforvalteren mottar en klage direkte fra bruker, må statsforvalteren gjøre følgende:

  • Sende klagen til Nav-kontoret som har fattet vedtaket. Kopi av brevet sendes til klageren.
  • Vurdere om klagen gjelder forhold som haster, for eksempel avslag på hjelp i en nødssituasjon eller midlertidig botilbud. Statsforvalteren bør i tilfellet oppfordre Nav­-kontoret om å prioritere klagen.
  • Dersom det kommer frem at klageren ikke ønsker at klagen skal sendes til Nav-kontoret, skal statsforvalteren returnere klagen med råd og veiledning om fremgangsmåten ved klage, se forvaltningsloven § 11. Alternativt kan statsforvalteren avklare direkte med klageren per telefon eller brev om saken skal returneres eller oversendes til Nav-kontoret.