Hopp til hovedinnhold
Innhold 3 Klage på enkeltvedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven

Meny

Innhold 3 Klage på enkeltvedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven
Internserien

3. Klage på enkeltvedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven

En bruker kan klage til statsforvalteren på enkeltvedtak som er fattet etter sosialtjenesteloven, se sosialtjenesteloven § 47.

Etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 første ledd bokstav b er et enkeltvedtak definert som et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Alle avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak, se sosialtjenesteloven § 41 annet ledd.

Eksempler på enkeltvedtak:
  • innvilgelse eller avslag på søknad om stønad til livsopphold
  • endring av gjeldende vedtak eller del av vedtak
  • utbetalingshyppighet
  • endring av stønadsform, som hel eller delvis endring fra lån til bidrag
  • fastsetting av vilkår
  • avvisning av søknad eller klage