Hopp til hovedinnhold
Innhold 1 Forord

Meny

Innhold 1 Forord
Internserien

1. Forord

Statsforvalteren er klageorgan for alle enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Veilederen har til formål å sikre forsvarlig saksbehandling og bidra til likebehandling innad og mellom statsforvalterembetene. Veilederen skal også bidra til rett prioritering hos statsforvalteren.

Veilederen bygger på sosialtjenesteloven og rundskrivet til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (R35-00).

Veilederen omfatter alle de sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i Nav-­kontoret:

  • opplysning, råd og veiledning
  • økonomisk stønad
  • midlertidig botilbud
  • individuell plan
  • kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

I tillegg tar veilederen opp andre relevante temaer knyttet til tjenestene og Nav-kontorets saksbehandling.