Hopp til hovedinnhold
Innhold 7 Første gjennomgang av klagesaken

Meny

Innhold 7 Første gjennomgang av klagesaken
Internserien

7. Første gjennomgang av klagesaken

I dette kapittelet beskrives statsforvalterens første gjennomgang av klagesaken. På dette punktet i saksbehandlingen er det avklart at

 • statsforvalteren er riktig myndighet for å behandle saken
 • klagesaken gjelder enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven
 • de formelle vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt

Målet med statsforvalterens første gjennomgang av klagesaken er å avklare om saken har mangler som forsinker videre saksbehandling, for eksempel om det mangler dokumentasjon/opplysninger i saken. Behovet for en slik innledende avklaring av om saken er klar til videre saksbehandling vil variere mellom embetene. For embeter med stort sakstilfang vil det sannsynligvis være større behov for innledende avklaringer for å sikre effektiv behandling av saken.

For den enkelte klager vil det alltid være et ønske om at saken deres prioriteres. Enkelte klagesaker handler om temaer som kan få alvorlige konsekvenser for klageren. Statsforvalteren må umiddelbart etter at klagesaken er mottatt, avklare om

 • saken er en hastesak som krever avgjørelse innen kort tid (se punkt 7.1)
 • klageren skal få utsatt iverksettelse av Nav­-kontorets vedtak (se punkt 7.2)

7.1. Er klagen av en slik karakter at den må behandles spesielt raskt?

Utgangspunktet er at alle saker skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningsloven § 11 a. De fleste klager etter sosialtjenesteloven er saker som etter sin karakter krever en rask behandling.

Helsetilsynet har gjennom mange år stilt krav om at statsforvalterne skal avslutte minst 90 prosent av klagesakene innen tre måneder. Noen saker må imidlertid behandles raskere.

Statsforvalteren må sikre en praksis som identifiserer hastesaker allerede når de mottas, og sørge for at disse blir prioritert og avgjort raskt. Det er vanskelig å gi en konkret tidsangivelse. Sakens karakter og samlet saksbehandlingstid hos både Nav-kontoret og statsforvalteren må vektlegges, se Sivilombudets uttalelse i sak 2007/2148. Noen klager vil derfor måtte behandles innen få dager. 

Eksempler på saker hvor prioritering bør vurderes (listen er ikke uttømmende):
 • hjelp i en nødsituasjon
 • midlertidig botilbud
 • depositum
 • fare for tap av bolig
 • sekundærflytting
 • selvbosetting
 • oppholdskommunens ansvar
 • lovens virkeområde – rett til tjenester for EØS-borgere og tredjelandsborgere, opphold i utlandet og liknende
 • akutt tannbehandling
 • stønad til dekning av utgifter for barn – fritidsaktiviteter, konfirmasjon, utstyr, høytid og liknende

7.2. Utsatt iverksetting av kommunens avgjørelse

For klageren kan det være svært viktig at Nav-­kontorets vedtak ikke settes i verk før saken er endelig avgjort. Ifølge forvaltningsloven § 42 kan klageren be om at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

For de fleste tjenestene etter sosialtjenesteloven vil dette være lite aktuelt, fordi klagen ofte gjelder manglende utbetalinger eller at andre rettigheter ikke er oppfylt. Det er med andre ord ikke noe å utsette.

Det kan imidlertid tenkes situasjoner hvor utsatt iverksetting kan bli aktuelt, for eksempel hvor det er fattet vedtak om tjenester for en lengre periode, og hvor Nav-kontoret i et nytt vedtak endrer eller stanser tjenesten.

Statsforvalteren må ha en saksbehandlingspraksis som sikrer at utsatt iverksetting blir vurdert i de sakene det er aktuelt.

Eksempler på situasjoner hvor det kan være aktuelt med utsatt iverksetting:
 • Klage på stans av kvalifiseringsprogram. Det kan få negative konsekvenser for klagerens rehabilitering hvis kvalifiseringsprogrammet får et opphold. Programmet kan bli vanskelig å gjenopprette etter at klageinstansen eventuelt har gitt medhold i klagen.
 • Klage over at Nav-kontoret avslutter et midlertidig botilbud. Klageren kan risikere å stå uten et botilbud dersom tilbudet ikke videreføres mens klagen blir behandlet.

I de tilfellene hvor det kan være aktuelt å beslutte utsatt iverksettelse må statsforvalteren være oppmerksom på følgende:

 • Avgjørelse om utsatt iverksetting er ikke et enkeltvedtak med formell klagerett.
 • Både statsforvalteren og Nav-kontoret har plikt til å veilede klageren om adgangen til å be om utsatt iverksetting av Nav­-kontorets vedtak til klagen er avgjort der det kan være aktuelt. Dette følger av forvaltningsloven § 27 tredje ledd annet punktum og § 11.
 • Klageren kan kontakte enten Nav-­kontoret eller statsforvalteren og be om utsatt iverksetting, se forvaltningsloven § 42 og sosialtjenesteloven § 41.
 • Selv om klageren ikke uttrykkelig har bedt om utsatt iverksetting, må statsforvalteren alltid vurdere om dette skal besluttes når det fremstår som viktig for klageren.
 • Klageren kan be statsforvalteren vurdere utsatt iverksetting selv om klagen enda ikke er oversendt til statsforvalteren for behandling. Det er tilstrekkelig at klagen er levert til Nav-kontoret.
 • Statsforvalteren er ikke bundet av Nav-kontorets avgjørelse, og kan beslutte utsatt iverksetting selv om Nav-kontoret har bestemt det motsatte eller ikke har vurdert spørsmålet.
 • I de tilfellene statsforvalteren vurderer utsatt iverksetting uten at Nav-­kontoret har vurdert spørsmålet, bør statsforvalteren først drøfte spørsmålet med det aktuelle Nav-­kontoret. Dette kan skje via telefon.
 • Statsforvalteren kan vurdere å beslutte utsatt iverksetting selv om Nav-kontoret allerede har iverksatt vedtaket. Det rettslige grunnlaget utledes av forvaltningsloven § 42 første ledd, som gir klageinstansen adgang til å beslutte utsatt iverksetting. Den tidligere tilstand må da reetableres inntil statsforvalteren har behandlet ferdig klagen. (Bernt, Jan Fridthjof og Rasmussen, Ørnulf, Frihagens forvaltningsrett Bind 1, 2. utgave, Fagbokforlaget 2010, side 313-314.)
Eksempel

Nav-kontoret har fattet vedtak om å stanse et kvalifiseringsprogram, og programmet er stanset. Statsforvalteren kan beslutte utsatt iverksetting av stansvedtaket. Kvalifiseringsprogrammet må da settes i gang og videreføres inntil klagen er endelig avgjort hos statsforvalteren.