Hopp til hovedinnhold
Innhold Brukermedvirkning i tilsynet - spørsmål til barn og unge (ungdomsråd eller lignende)

Meny

Innhold Brukermedvirkning i tilsynet - spørsmål til barn og unge (ungdomsråd eller lignende)
Internserien

Brukermedvirkning i tilsynet - spørsmål til barn og unge (ungdomsråd eller lignende)

For å høre barn og unges stemme i tilsynet, bør statsforvalteren gjennomføre samtaler med representanter i kommunens ungdomsråd eller lignende fora. Her må det gis trygghet for at de intervjuede ikke blir identifisert. Hvis statsforvalteren har mulighet for å snakke med  flere kilder, for eksempel elevråd, skoleklasser, ungdomspartier eller lignende, vil denne risikoen reduseres.

Hensikten med samtalene med barn og unge er å ha en dialog for å finne ut av om kommunen har involvert barn og unge i arbeidet med utvikling av tiltak for denne gruppen. Videre hvordan barn og unge opplever at kommunens tilbud fungerer, om det er tilgjengelig, inkluderer ulike grupper osv.  Kommunen har et særlig ansvar for å sikre barn og unges medvirkning i planarbeidet, jf. plan og bygningsloven § 5-2. Barn og unges rett til å bli hørt følger også av Barnekonvensjonens artikkel 12 og Grunnloven § 104. 

Vi anbefaler at samtaler med barn og unge gjennomføres før intervjuer med kommunen, slik at informasjon fra samtalene kan brukes i intervjuene. Av hensyn til barnas anonymitet, bør i utgangspunktet ikke svarene fra barn og unge komme frem i rapporten som sendes kommunen etter dybdeintervjuene. Oppsummering av samtalene kan gjengis hvis anonymitet kan sikres og/eller informasjonen er kjent på annet vis. Det må føres referat fra samtalene (anonymt) som sendes til Helsetilsynet for oppsummering på landsbasis.

Forslag til temaer som kan brukes i samtaler med barn og unge.

 Opplevelse av medvirkning i planarbeidet:

  • Opplever dere at kommunen er opptatt av barn og unges oppvekst- og trivsel? Kan dere i så fall si noe mer om dette.
  • Har kommunen hatt dialog med barn og unge i forbindelse med planarbeidet? På hvilken måte? Var det andre enn kommunen med i disse møtene (fylkeskommunen, politi og frivillige organisasjoner mv)?
  • Blir dere involvert når kommunen planlegger å iverksette tiltak rettet mot barn og unge, for eksempel etablere fritidsaktiviteter/fritidstilbud/arenaer hvor barn og unge kan samles?
  • Kan dere gjenfinne innspillene dere har kommet med i planene, for eksempel i forslag til tiltak?
  • Har det gitt mening i måten kommunen har invitert til medvirkning? Har dere fått tilbakemelding fra kommunen på hvordan innspillene er tatt videre?

Opplevelse av relevante og tilgjengelige tilbud for barn og unge i kommunen:

  • Kjenner dere til om kommunen har et lavterskeltilbud for barn og unges psykiske helse?
  • Tror dere at barn og unge i kommunen vet hvor de kan gå hvis de har problemer?
  • Er «folkehelse og livsmestring» en del av undervisningen?
  • Tror dere at det er barn og unge i kommunen som opplever utenforskap, og som ikke har et fritidstilbud?
  • Hva foreslår dere at kommunen bør gjøre for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår- og fremme deres psykiske helse?