Hopp til hovedinnhold
Internserien

Hva er formålet med tilsynet?

Tilsynets formål er å rette oppmerksomheten på betydningen av det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet for en gruppe innbyggere, nemlig barn og unge. Det er mange undersøkelser som viser en økning i psykisk uhelse hos barn og unge. Tidlig innsats er viktig i et folkehelseperspektiv for å bidra til et bærekraftig samfunn med redusert sykdomsbyrde og frafallsbyrde.  Tilsynet skal også bidra til å stimulere og motivere kommunene til å arbeide systematisk med folkehelsen, og ved det legge til rette for gode levevilkår og fremme god psykisk helse og inkludering for barn og unge. Temaet for tilsynet understøtter regjeringens satsing på å fremme psykisk helse og livskvalitet i Folkehelsemeldinga (Meld. St. 15 (2022-2023)). 

At tilsynet er sammenfallende i tid med oppstart av nye kommunestyrer og revisjon av planarbeidet gjør pådriverfunksjonen i tilsynet tidsaktuell, jf. § 1 - formålsparagrafen:

«Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

Helsetilsynet vil gjennom tilsynet få en landsomfattende oversikt over kommunens folkehelsearbeid etter folkehelseloven §§ 5, 6 og 7.