Hopp til hovedinnhold
Internserien

Hvordan skal tilsynet gjennomføres?

Tilsynet gjennomføres i tre faser:

Fase 1:

  • Orienteringsbrev om tilsynet etterfulgt av Teams-møte med alle kommunene
  • Digital spørreundersøkelse i alle kommuner

Fase 2:

  • Statsforvalterne gjennomføre dybdeintervju i minimum tre utvalgte kommuner

Fase 3:

  • Helsetilsynet oppsummerer resultatet fra undersøkelsen og dybdeintervjuene på landsbasis
  • Statsforvalterne arrangerer samling med alle kommunene; presenterer resultatet fra undersøkelsen og diskuterer kommunenes arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse på en langsiktig og systematisk måte.

I tildelingsbrevet punkt 3.3.1.3.12 fremgår det at fase 1 og 2 skal gjennomføres innen utgangen av juni 2024 og fase 3 innen utgangen av desember 2024.

Fase 1:

Helsetilsynet utarbeider et spørreskjema som Statsforvalterne sender ut til alle sine kommuner. Det er obligatorisk for kommunen å svare. For å få et mest mulig representativt utvalg, må statsforvalteren purre de kommuner som ikke har svart en uke etter fristen, eventuelt etterfulgt av en telefon. Denne delen av tilsynet bør være ferdig innen 15. mars 2024.

Spørreundersøkelsen skal gjennomføres i Questback. Hvordan utsendelsen skal skje «teknisk» vil bli beskrevet i egen e-post til embetene.

I brevet som statsforvalterne sender til alle kommunene for å orientere om tilsynet, se vedlegg nr. 1, anmodes det om at ulike sektorer i kommunen deltar i besvarelsen. Folkehelseloven er en tverrsektoriell lov som involverer medarbeidere i ulike sektorer så vel som ledelsen. Det vil derfor være en svakhet hvis én person alene fyller ut skjemaet. Risikoen for at informasjonen som statsforvalteren da mottar er mangelfull, er stor. Det tverrsektorielle blikket er viktig for å oppnå det overordnede formålet med tilsynet, å motivere kommunen til å arbeide systematisk og tverrfaglig for å fremme barn og unges psykiske helse.  Statsforvalteren bør understreke dette overfor kommunen, og i Teams-møtet med kommunene oppfordre til at skjema besvares av en tverrfaglig gruppe medarbeidere.

Både Helsetilsynet og statsforvalteren har tilgang til svarene i Questback. Helsetilsynet oppsummerer svarene på landsbasis, og bruker svarene i arbeidet med oppsummeringsrapporten. I tillegg til sin lokalkunnskap om kommunene, bør statsforvalteren bruke svarene til å velge ut de kommunene de skal gjennomføre dybdeintervjuer i.

Den enkelte kommune vil ikke få tilbakemelding fra statsforvalteren på spørreundersøkelsen, men kommunen vil automatisk få kopi av egne svar fra Questback når de sender inn spørreundersøkelsen.

Fase 2:

I fase to skal hvert embete velge ut minst tre kommuner for dybdeintervjuer.  Helsetilsynet har utarbeidet en intervjuguide, se mer om dette nedenfor. Statsforvalteren skal, på bakgrunn av funnene fra spørreskjema og intervjuene, skrive en rapport.  Informasjonen fra dybdeintervjuene inngår i Helsetilsynets landsomfattende oppsummering og bidrar til å gi et mer utfyllende bilde av situasjonen i landets kommuner. Rapportene fra dybdeintervjuene må sendes Helsetilsynet innen 31. august 2024. Helsetilsynet har utarbeidet en rapportmal, vedlegg nr. 2, som vil bli ettersendt. Rapportene blir publisert på Helsetilsynets nettsider.

Fase 3:

Tredje fase er en landsomfattende oppsummering av både undersøkelsen og resultater fra intervjuene. Helsetilsynet vil lage en nasjonal oppsummeringsrapport innen 1. november 2024. Deretter ønsker vi at statsforvalterne legger frem resultatene i en samling med alle kommunene innen utgangen av 2024. Helsetilsynet ønsker å bli orientert om når samlingene finner sted og så langt som mulig delta. Vi vil også undersøke om Helsedirektoratet har mulighet til å delta i noen samlinger.