Hopp til hovedinnhold
Internserien

Formål med dybdeintervjuene

Det overordnede spørsmålet som vi ønsker å få belyst, er om kommunen har et langsiktig og systematisk arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse, som er tverrsektorielt og forankret i den administrative og politiske ledelsen.

Statsforvalteren har stor grad av lokalkunnskap om kommunenes folkehelsearbeid. Dybdeintervjuer kan gi oss et bilde av om kommunene klarer å holde et gjennomgående fokus på barn og unges psykiske helse og levekår gjennom at de:

 • har et oppdatert oversiktsdokument (noe de bør ha nå ved inngangen til en ny planperiode, jf. forskrift om oversikt over folkehelsen § 5)
 • gjennomfører en analyse av oversikten (helsetilstand og påvirkningsfaktorer) og identifiserer hva som er kommunens hovedutfordringer for å fremme barn og unges psykiske helse
 • gjør vurderinger i et folkehelseperspektiv som de tar med seg videre inn i planverket (folkehelseloven §6)
 • arbeider tverrsektorielt
 • operasjonaliserer planene i tiltak (folkehelseloven §7)

I tillegg kommer noen spørsmål knyttet til internkontroll, styring og ledelse (folkehelseloven §30). I dette er evaluering av folkehelsearbeidet og tidligere vedtatt og iverksatte tiltak viktig.

Vi må være særskilt oppmerksomme på:

 • at det som gis oppmerksomhet fra oss også gis oppmerksomhet internt i en kommune, slik at utilsiktet dreining av ressurser mv unngås.
 • at det er folkehelselovens bestemmelser som er grunnlaget for denne tilsynsaktiviteten, og ikke ta inn andre (om enn viktige) hensyn.
 • at det er nødvendig med noen gjennomgående spørsmål av hensyn til det nasjonale bildet som Helsetilsynets oppsummeringsrapport skal fokusere på. Likevel må tyngdepunktet i dybdeintervjuene baseres på lokal vurdering av kommunens svar i kartleggingen kombinert med lokalkunnskap.
 • at det må gjennomføres dybdeintervjuer i både storbyer og småkommuner.

Vi ønsker å få belyst hva som er hovedutfordringer for barn og unge i kommunen. For å få et innblikk i variasjonsbredden av utfordringer ber vi statsforvalterne om at det også velges ut en større kommune/bykommune til dybdeintervju. Ved utvelgelse av kommuner for dybdeintervju kan det ellers være aktuelt å vektlegge om det er 

 • særskilte forhold eller utfordringer i oppvekstmiljøet som tilsier at kommunen har eller burde ha fokus på barn og unges psykiske helse og levekår
 • store mangler når det gjelder identifiserte faktorer knyttet til barn og unges psykiske helse
 • manglende medvirkning fra kommuneoverlege
 • mangelfull tverrsektoriell forankring i det kommunale planarbeidet
 • sviktende operasjonalisering av funn fra oversiktsdokumentet i kommuneplanene og sektorplanene
 • mangelfull oppfølging av utfordringene i tiltaksdelen

Videre om:

 • oversiktsdokumentet holdes løpende oppdatert
 • oversikten analyseres og vurderes

Det er stor sjanse for at kommuner svarer positivt og riktig. Hva da?

 • Se på om det er sprik mellom kommunens svar og forhold som framkommer i folkehelseprofilen, ungdata mv?
 • Vurder svarene ut fra lokal kjennskap til kommunene.