Hopp til hovedinnhold
Internserien

Utkast til spørsmål i dybdeintervjuene

Helsetilsynet ber om at statsforvalteren belyser spørsmålene i spørreskjemaet nedenfor i sine intervjuer/samtaler med kommunene av hensyn til den nasjonale oppsummeringen. Statsforvalter må tilpasse tyngdepunktet utfra lokalkunnskap om kommunen og svarene i spørreundersøkelsen. Dersom statsforvalteren finner at spørsmålet ikke er aktuelt er det fint om dette blir kommentert (begrunnet). Det er ingenting i veien for at statsforvalteren utvider intervjuet der det er naturlig.

Intervjuene med kommunen skal også være med på å motivere kommunen i riktig retning, og det er ikke ment at ethvert spørsmål eller svar vurderes opp mot lov eller forskrift.

Det overordnede spørsmålet som vi ønsker å få belyst, er om kommunen har et langsiktig og systematisk arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse, som er tverrsektorielt og forankret i den administrative og politiske ledelsen.

Utkast til spørsmål i dybdeintervjuene

Generelt

Kommentar:

Hvem har besvart den skriftlige undersøkelsen?

En «enslig svale»; tverrfaglig/tverrsektorielt? 

Ledelsens medvirkning?

Hvordan var det å besvare skjemaet?

Var det noe vi ikke spurte om, som dere savnet i kartleggingen?

Litt myk åpning

OBS! Her kan det komme mange innspill som ellers følger av spørsmålene under og/eller ligger utenfor tilsynets avgrensning.

Hva er kommunens mål med folkehelsearbeidet?

Oppmerksomheten må dreies mot barn og unges psykiske helse. Har kommunen f.eks. noen visjoner som arbeidet skal bidra til å realisere?

§ 5 – Hva karakteriserer denne kommunens arbeid med oversiktsdokumentet?

Kommentar:

Hvis kommunen oppgir at de ikke har oversiktsdokument, kan de utdype dette?

Mangel på kompetanse? Hensiktsmessighet?

Ikke prioritert?

Alternativt dokument?

Når ble oversiktsdokumentet sist oppdatert?

Følger av spørreskjema, men vi tenker her både på om kommunene har det dokumentet som kreves etter §5 – og det løpende oversiktsarbeidet. Hva har de svart på grunnlag av?

Hvem bidrar i utarbeidelsen?

Om det er en reell tverrfaglig medvirkning og tverrsektoriell forankring

Fremstår oversiktsdokumentet som relevant og dekkende for kommunens utfordringer?

Er det, når vi snakker om barn og unges psykiske helse og levekår, risiko og/eller beskyttelsesfaktorer som kommunen er oppmerksomme på, som ikke kommer frem i spørreundersøkelsen? Er det hentet fra ulike kilder, eller er det utelukkende bygget på helsestatistikk? 

Er kommuneoverlegen eller annen epidemiologisk kompetanse medvirkende?

Kommunepsykolog? Samfunnsplanlegger?

 

Har kommunen sett på utviklingstrekkene i de ulike faktorene, eller er oversiktsdokumentet et øyeblikksbilde?

 

Har kommunen et gjennomgående fokus på barn og unges psykiske helse? Hvordan gjenfinnes det i planarbeidet?

«Alle» snakker om det – men hva gjør de på plansiden, jf. folkehelseloven § 6?

 

Har kommunen valgt ut noen innsatsområder knyttet til barn og unges oppvekst, levekår og psykiske helse som følges opp i planarbeidet? 

 

Eksempler som karakteriserer kommunen.

Samsvar mellom det de svarte i skjema og det de sier i intervju?

§ 6 – Hva karakteriserer denne kommunens planarbeid

Kommentar:

Er det gjort vurderinger av oversiktsdokumentet som (ett av flere) grunnlag for planarbeidet? 

 

Er forhold som omtalt i planstrategien fulgt opp og tatt med videre i kommuneplan/samfunnsdel?

 

Har kommunen fokus på barn og unges oppvekst og levekår?

Alle snakker om det, men hva gjør de på plansiden jf. folkehelseloven § 6?

 

Bør delplaner innhentes for verifisering?

Skal en handlingsplan kunne realiseres, må tiltakene følges opp i økonomiplanen.

I hvilke delplaner gjenfinnes kommunens satsning på barn og unges oppvekst og levekår?

Kommunedelplan helse / omsorg og kun der??

§7 - tiltak

Kommentar:

Kan kommunens hovedutfordringer gjenspeiles i tiltak?

Hva gjør kommunen konkret med de utfordringene som er «på alles lepper» om barn og unges helse og levekår.

Kan kommunen vise til at vedtatte tiltak er/blir iverksatt?

«Fra ord til handling»

Samtale med representantene for barn og unge som er hørt og deres opplevelse av medvirkning. Om eventuelle konkrete innspill fra barn og unge kan gjenfinnes.

Se under om intervju med barn og unge som kontradiksjon

Hvordan har barn og unge medvirket under utarbeidelsen av de kommunale planene? 

Se under

Er tiltakene kommet inn i økonomiplanen?

 

Er «Folkehelse og livsmestring» kjent og ev. implementert i skolen? Har kommunene satset på kompetansebygging eller etablert samarbeid med andre aktører?

Dette er ikke en lovpålagt oppgave med henvisning til folkehelseloven, men skolene er pålagt å bruke det og det er et godt verktøy om det er tatt i bruk.

§ 30 – styring og ledelse

 

Er tidligere planer evaluert med hensyn til

  • gjennomføring
  • effekt

 

Hvordan er evalueringen gjennomført?

Er alt evaluert – eller kun deler av, eller visse elementer i planene?

Har kommunen den kompetansen som er nødvendig for å drive et godt planarbeid?

Og iverksetting av vedtatte tiltak

(kompetanseplan)?

 

Hvis nei på spørsmål om internkontroll, utdyp hvorfor.

 

Hvordan blir folkehelsearbeidet fulgt opp av ledelsen?