Hopp til hovedinnhold
Internserien

Momenter til gjennomføring

Dokumentasjon: Statsforvalteren bør be kommunen dokumentere hvor i planverket drøftinger og tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse kan finnes, gjerne i forkant av intervjuene. Statsforvalteren bør være kjent med oversiktsdokumentet og aktuelle planer. Videre bør statsforvalteren ha satt seg inn i tilgjengelige opplysninger som folkehelse- og oppvekstprofiler, inntektsforhold, ungdata-undersøkelser mv., slik at man har en viss kjennskap til kommunens utfordringsbilde når det gjelder oppvekst- og levekår, og så langt som mulig et bilde av kommunens planmessige arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse.

Intervjuer: Helsetilsynet foreslår tverrfaglig/tverrsektorielt sammensatte grupper som intervjuform. Dette skaper dynamikk mellom aktørene i kommunen, og bidrar til en fremstilling av i hvilken grad arbeidet er tverrfaglig og tverrsektorielt forankret. Ideelt bør tilsynsteamet møte kommunens ansatte fysisk. Dersom det ikke er mulig, må statsforvalteren vurdere om det er mulig å gjennomføre intervjuene gruppevis digitalt. Helsetilsynet ser ikke at intervjuer med enkeltpersoner har samme verdi i dette tilsyn som i ordinære systemrevisjoner.

Oppsummering: Helsetilsynet ser at det kan være utfordrende å formulerevurderinger når det ikke skal konkluderes med lovbrudd eller ikke. Det er viktig å følge oppbygging av rapporten ut fra formålet med tilsynet: Kommunens langsiktige, strategiske og planmessige arbeide for å fremme barn og unges psykiske helse.

Statsforvalteren vil underveis motta mye informasjon som kan være relevant i oppfølging av kommunens generelle folkehelsearbeid, men som ikke er innenfor dette tilsynstemaet. Slike opplysninger må holdes atskilt fra rapporten. Det er også viktig for Helsetilsynets landsomfattende oppsummering at vurderingene gjøres på likt grunnlag. Helsetilsynet har utarbeidet forslag til «vurderingsformuleringer» for å sikre harmonisering av statsforvalterne sine vurderinger. Eksempler på formulering av vurderinger ligger i rapportmalen.