Hopp til hovedinnhold
Innhold 1 Sammendrag

Meny

Innhold 1 Sammendrag

1. Sammendrag

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag har i dette tilsynet konkludert med at innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

På bakgrunn av nye, alvorlige feilmeldinger ved løsningen i perioden etter tilsynsbesøket oppfatter vi risikoen som pågående.

Helse Midt-Norge RHF har organisert innføringen som et regionalt prosjekt. Organiseringen av prosjektet medfører etter vår vurdering at det regionale helseforetaket må medvirke til at St. Olavs hospital settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

Vi vil bemerke at innføring av IKT-systemer som utvikles og leveres av tredjepart er kompliserte, og innspill fra virksomheten tas ikke alltid til følge. Vurderinger som gjøres i forkant av at nye løsninger og teknologi blir tatt i bruk er derfor ekstra viktige. Slike vurderinger kan bidra til at virksomheten kan utforme og iverksette kompenserende tiltak, og dermed redusere faren for at uønskede hendelser inntreffer og får negative konsekvenser for pasientene.

St. Olavs hospital har blitt satt i en utfordrende situasjon på grunn av prosjektets organisering, og har etter vår vurdering ikke kunnet få en tilstrekkelig oversikt over risikobildet ved å ta løsningen i bruk, før, under og etter oppstart.