Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Tilsynets tema og innhold

Meny

Innhold 2 Tilsynets tema og innhold

2. Tilsynets tema og innhold

Det sentrale spørsmålet i dette tilsynet er om virksomheten gjør nok for å avdekke og følge opp risiko for svikt i pasientbehandlingen ved innføring og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) knyttet til ytelse av helsehjelp, for å sikre at tjenestene er forsvarlige.

Ut fra 103 meldinger og 15 varsler vi har fått fra virksomheter i Midt-Norge fra 12. november 2022 og frem til tilsynsbesøket, har vi i dette tilsynet lagt hovedvekt på følgende tema:

  • informasjonsflyt
  • legemiddeladministrasjon
  • brukergrensesnitt

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag (heretter tilsynsmyndighetene) har vurdert informasjonen i meldinger og varsler som alvorlig, og vi har prioritert å gjennomføre tilsynet raskt. Forholdene er undersøkt ved hjelp av stikkprøver av praksis, herunder gjennomgang av pasientjournal, ved St. Olavs hospital innenfor de valgte temaene. Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig beskrivelse av arbeidet som er utført ved innføring av Helseplattformen. Gevinstrealisering eller prosjektets arbeid med måloppnåelse er ikke undersøkt som en del av tilsynet.