Hopp til hovedinnhold
Innhold 3 Historikk

Meny

Innhold 3 Historikk
Rapport fra Helsetilsynet

3. Historikk

3.1. Lovendring i 2019

Den lovpålagte ordningen om varsling til Helsetilsynet etter alvorlige hendelser ble etablert i 2010. Fram til 1. juli 2019 gjaldt varslingsplikten kun for spesialisthelsetjenesten. Etter denne datoen fikk kommunal helse- og omsorgstjeneste en tilsvarende varslingsplikt. Varslingsplikten framkommer av helsetilsynsloven § 6, spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 a. Varsler etter disse lovene kaller vi virksomhetsvarsler.

Fra samme dato fikk pasient, bruker og pårørende en rett til å varsle om alvorlige hendelser, hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6. Som en samlebetegnelse bruker vi begrepet individvarsler om varsler fra pasienter, brukere og pårørende.

3.2. Digitale løsninger gradvis tatt i bruk

Plikten til å varsle Helsetilsynet er lagt til virksomheten og ikke til det enkelte helsepersonell.

Imidlertid kan enkelthelsepersonell sende inn varsel på vegne av virksomheten. Med informant mener vi den personen som har sendt inn varselet.

Virksomheter sender inn varsler gjennom melde.no, mens individer bruker helsenorge.no. Digitale løsninger for innsending av varsel ble gradvis tatt i bruk høsten 2019. Fra 2021 har vi mottatt nesten samtlige varsler digitalt. Løsningen krever at informanten logger seg på med sin personlige bank-ID og fyller ut relevant informasjon, blant annet om:

  • Pasientens eller eget navn eller fødselsnummer
  • Nærmeste pårørende
  • Kontaktinformasjon til informant
  • Beskrivelse av hendelsen

Informasjonen inneholder personidentifiserbar og -sensitiv informasjon og mottas via sikker løsning i Norsk helsenett direkte inn i Helsetilsynets fagsystem. Utsendelse av svardokumenter sendes via Helsetilsynets arkivsystem. Svardokumentene fra Helsetilsynet har blitt formidlet digitalt fra mai 2023.