Hopp til hovedinnhold
Innhold 5 Hvem har sendt varslene?

Meny

Innhold 5 Hvem har sendt varslene?
Rapport fra Helsetilsynet

5. Hvem har sendt varslene?

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 a skal «en virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

I det digitale registreringsskjemaet for virksomheter på melde.no ber vi informanten fylle ut «rolle» i aktuell hendelse; om vedkommende var leder, behandler eller øvrig ansatt. I skjemaet for individer på helsenorge.no registrerer informanten sin relasjon til pasient/bruker dersom varselet gjelder andre enn en selv.

Blant de 854 varslene som ble sendt fra kommunal helse- og omsorgstjeneste var det 823 varsler som også omhandlet disse tjenestene. Som vist i tabell 1, var det hovedsakelig ledere som sendte disse varslene. I tillegg fikk vi 52 varsler fra spesialisthelsetjenesten og ett varsel fra privat, kommunal helsetjeneste som også omhandlet kommunal helse- og omsorgstjenesten; altså totalt 876 varsler fra virksomheter som omhandlet kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Totalt mottok vi 73 varsler fra «øvrig ansatt». De fleste av disse var ulike typer helse- og omsorgspersonell, i tillegg var det noen kvalitetsmedarbeidere. Vi mangler informasjon om informantens rolle i 87 varsler. Dette skyldes at dette ikke ble registrert før vi tok i bruk digital varselinnsending.

Blant individvarslene mottok vi flest varsler fra pasienter/brukere (59 prosent) (tabell 2). Pårørende var avsender i 33 prosent av individvarslene. Av alle de 1647 varslene som omhandlet kommunal helse- og omsorgstjeneste, var altså 47 prosent av varslene fra individer.

Varslene kom fra og omhandlet mange kommuner. Vi har ikke analysert hvorvidt det er forskjeller mellom områder, fylker eller statsforvalterembeter.

Tabell 1: Oversikt over varselavsendere fra virksomheter i varsler som omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester.

VARSELINNSENDER

Antall

Prosent (innen hver gruppe)

Antall totalt

Spesialisthelsetjenesten

 

 

52

Behandler

18

33,3

 

Leder

26

50,0

 

Øvrig ansatt

8

16,6

 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

 

 

823

Behandler

105

8,7

 

Leder

569

74,2

 

Øvrig ansatt

65

6,9

 

Informasjon mangler

84

10,0

 

Helse- og omsorgstjenesten for øvrig

 

 

1

Leder

1

100

 

Totalt

 

 

876

Tabell 2: Oversikt over varselavsendere fra individer i varsler som omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester.

VARSELINNSENDER

Prosent

Antall

Pasient/bruker

456

59,1

Pårørende

251

32,6

Andre (for eksempel venner, naboer eller bekjente)

61

7,9

Informasjon mangler

3

0,4

Totalt

100

771

Til sammen 122 hendelser var varslet fra mer enn én person/instans, for eksempel både fra individ og virksomhet eller fra to ulike virksomheter. I det følgende presenterer vi antall hendelser, ikke antall varsler. De 1647 varslene som presentert i tabell 1, omhandlet altså 873 enkelthendelser som falt innenfor varselordningens kriterier og som omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester.