Hopp til hovedinnhold

Avgjørelser kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Les om varselsaker

248 Treff

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven og pålegg om stansing av forskningsprosjekt (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus)

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – helsepersonell med brudd på kravet til faglig forsvarlighet

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven (Stavanger universitetssjukehus)

Sykehus og sykehjem ga feilaktig dobbelt opp med blodfortynnende medisiner – pasienten døde

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Forsinket fjerning av feilplassert SVK i sentral arterie

Svikt i oppfølgingen av insulininfusjon på sengepost

Svikt i deler av helsetjenesten ved oppfølgingen av nyfødt med mistanke om hjertesykdom

Manglende utrykning med ambulansehelikopter – forsinket behandling av sepsispasienter

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern ved XXXX HF

Svikt i foretakets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet innenfor området tarmkreftkirurgi

En leges bruk av laser-lipolyse var ikke brudd på regelverket om kosmetisk kirurgiske inngrep – fikk pålegg om å fjerne før- og etterbilder fra nettside

En bekymringsmelding til tilsynsmyndighetene gjaldt figurforming med metoden laser-lipolyse, at legen som det ble klaget på brukte metoden i strid med forskrift om kosmetisk kirurgiske inngrep blan...

Svikt ved innføring av kateterbasert lukning av åpentstående duktus arteriosus hos barn med meget lav vekt ved ...

Lege stoppet behandling av hypotyreose med Levaxin hos en sykehjemspasient – oppfølgingen var uforsvarlig

En langtidspasient ved et sykehjem ble behandlet med legemiddelet Levaxin, som erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon. Som en del av en gjennomgang av pasientens...

Lege godtgjorde å være skikket og fikk tilbake autorisasjon uten begrensninger

En fastlege hadde fått sin autorisasjon som lege begrenset etter å ha bedt om refusjon fra Helfo for pasienttimer som ikke hadde vært og med falske pasientopplysninger. Begrensningene gjaldt blant...

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel

Svikt i oppfølgingen av pasient med diabetessykdom ved hjemmetjenesten i ... kommune

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling ... HF

Mangelfull helsehjelp til pasient med uavklart diagnose med akutt psykisk krise ... HF

Svikt i oppfølgingen av gravid med risikofaktorer ved ... kommune og ... HF

Forskrivning av store mengder vanedannende legemidler til en pasient med depresjon etter skade – lege fratatt rekvireringsretten

Et apotek meldte bekymring om en leges forskrivning av store mengder av de vanedannende legemidlene Sobril og Zoplicone til en pasient som hadde hatt brudd i bekken og rygg og en depresjon i...

Uforsvarlig oppfølging av funn av blod i avføring – advarsel til fastlege

En pasient kom til legen i forbindelse med plager i tarmen. Ved to anledninger ble det tatt avføringsprøver og pasienten fikk beskjed om at alt var i orden. Senere skiftet pasienten til en annen...

Ga veksthormonet Genotropin mot hudproblem – fastlege fikk advarsel

Et helsepersonell meldte bekymring til fylkesmannen om en pasients bruk av legemiddelet Genotropin og om en fastleges rekvirering i høye doser. Helsepersonell skal, etter helsepersonelloven § 17, a...

Helsepersonell uten autorisasjon dømt for vold – ikke administrativ reaksjon

En person som var på vei til å bli autorisert helsepersonell ble dømt til fengsel for å ha påført en annen kroppsskade med brudd i nesen. Voldshandlingen skjedde på fritiden. Handlingen svekker...

Sykepleier på legevakt gjorde oppslag i pasientjournal uten grunn

En sykepleier som jobbet som ekstravakt på en legevakt åpnet pasientjournalen til en person. Loggen viste at det skjedde to ganger med få minutters mellomrom, hver gang i mindre enn to minutter....

Hjertetransplantert barn døde uventet etter noen dager med luftveisymptomer og nedsatt allmenntilstand

Svikt i helsehjelpen til pasient som tok sitt eget liv innlagt på...

Svikt i oppfølgingen av et barn som hadde gjennomgått levertransplantasjon

Ubegrunnet behandling med testosteron – manglende henvisning av pasienter med prostatakreft – lege fratatt autorisasjonen

HELFO undersøkte en lege som var spesialist i urologisk kirurgi, fordi legen sto for en stor andel av all forskrivning av testosteron i landet. Legen ble fratatt retten til å praktisere for trygden...

Svikt i håndteringen av et barn med septisk sjokk

Forfalsket resepter og kunder og hentet ut store mengder veksthormon – farmasøyt fikk tilbakekalt autorisasjonen

En apotekkjede undersøkte uoverensstemmelser i en ansatt provisorfarmasøyts utlevering av veksthormonet Genotropin. Brukt utenfor indikasjon er det et ulovlig og helseskadelig dopingmiddel. Farmasø...

Lege lot fysioterapeut gi injeksjoner i ledd uten å ta leges ansvar – fikk advarsel for brudd på reglene om medhjelper m.m.

En fysioterapeut behandlet sine pasienter med «tapping» og injeksjon av legemidler i ledd. I de seks sakene fylkesmannen undersøkte var legemidlene Kenacort-T og Xylocain. Fysioterapeuten og en...

Utleverte legemidler fra kommunal sykestue uten resept og var behandler for eget familiemedlem – ikke uforsvarlig

Helse- og omsorgssjefen i en kommune meldte til fylkesmannen at kommuneoverlegen, som også jobbet som fastlege i kommunen, hadde utlevert det kommunen mente var store mengder legemidler til tre...

Ga ikke opplysninger som tilsynsmyndigheten ba om – lege fratatt autorisasjonen

Fylkesmannen ba en lege om opplysninger i forbindelse med en tilsynssak om forskrivning av legemidler, og viste til plikten i helsepersonelloven § 30 til å gi opplysninger når tilsynsmyndighetene b...

Sykepleier med ukontrollert alkoholbruk fikk tilbakekalt sin autorisasjon

En tilsynssak startet med en bekymringsmelding om en sykepleier som to ganger ble oppfattet å være påvirket av alkohol eller medisiner på aftenvakt. Sykepleieren ble sagt opp fra jobben som...

Langvarig bruk av narkotiske legemidler og tyveri fra arbeidsplass – jordmor fratatt sin autorisasjon

En jordmor hadde gjennom mange år en omfattende bruk av vanedannende legemidler, blant annet gjennom flere år stort forbruk av opioidet Oxycontin. Jordmoren tok ampuller med det narkotiske...

Avgjørelse i tilsynssak – brudd på helselovgivningen

Ortopedisk kirurg med alkoholproblem fikk sin autorisasjon tilbakekalt

En ortopedisk kirurg hadde et tilbakevendende overforbruk av alkohol, som kirurgen selv ikke hadde kontroll over. Det var i en periode mye å utsette på den faglige utøvelsen av legeyrket, og...

Lot en annen lese i pasientjournalen til en nyansatt – helsesekretær brøt taushetsplikten

En helsesekretær ved et helsesenter lot en tidligere kollega som var på besøk på arbeidsplassen gjøre oppslag i pasientjournalen og lese om en annen helsesekretær som hadde vært pasient ved sentere...

Svikt i helsehjelpen ved akuttinnleggelse av psykotisk pasient