Hopp til hovedinnhold

Avgjørelser kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Les om varselsaker

265 Treff

Tilsyn etter dødsfall hos et prematurt barn kort tid etter fødselen

Tilsyn etter en alvorlig hendelse med forsinket kirurgi for barn med skoliose

Svikt ved bruk av GPS for sykehjemsbeboer med demens

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Rapport i tilsynssak – kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Livstruende komplikasjon ved behandling av et barn med medfødt hjertemisdannelse

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Et prematurt barn med forsinket behandling av alvorlig infeksjon

Tilsyn etter at et lite barn døde uventet få dager etter undersøkelse på poliklinikk

Tilsyn etter varsel om feil bruk av medisinsk utstyr i sykehjem

Tilsyn etter feil bruk av medisinsk utstyr i hudlegepraksis

Nyfødt med høy risiko for komplikasjoner ble ikke overført til nyfødtavdeling

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Tilsyn og kvalitetsforbedring etter hendelse med komplikasjoner ved bruk av navlekateter

Rapport fra tilsyn ved St. Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i oppfølgingen av en XXXXXX dement pasient med delir

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Akutte brystsmerter hos pasient i legevakt med stor pasienttilstrømning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven og pålegg om stansing av forskningsprosjekt (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus)

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – helsepersonell med brudd på kravet til faglig forsvarlighet

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven (Stavanger universitetssjukehus)

Sykehus og sykehjem ga feilaktig dobbelt opp med blodfortynnende medisiner – pasienten døde

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Forsinket fjerning av feilplassert SVK i sentral arterie

Svikt i oppfølgingen av insulininfusjon på sengepost

Svikt i deler av helsetjenesten ved oppfølgingen av nyfødt med mistanke om hjertesykdom

Manglende utrykning med ambulansehelikopter – forsinket behandling av sepsispasienter

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern ved XXXX HF

Svikt i foretakets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet innenfor området tarmkreftkirurgi

En leges bruk av laser-lipolyse var ikke brudd på regelverket om kosmetisk kirurgiske inngrep – fikk pålegg om å fjerne før- og etterbilder fra nettside

En bekymringsmelding til tilsynsmyndighetene gjaldt figurforming med metoden laser-lipolyse, at legen som det ble klaget på brukte metoden i strid med forskrift om kosmetisk kirurgiske inngrep blan...

Svikt ved innføring av kateterbasert lukning av åpentstående duktus arteriosus hos barn med meget lav vekt ved ...

Lege stoppet behandling av hypotyreose med Levaxin hos en sykehjemspasient – oppfølgingen var uforsvarlig

En langtidspasient ved et sykehjem ble behandlet med legemiddelet Levaxin, som erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon. Som en del av en gjennomgang av pasientens...

Lege godtgjorde å være skikket og fikk tilbake autorisasjon uten begrensninger

En fastlege hadde fått sin autorisasjon som lege begrenset etter å ha bedt om refusjon fra Helfo for pasienttimer som ikke hadde vært og med falske pasientopplysninger. Begrensningene gjaldt blant...

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel

Svikt i oppfølgingen av pasient med diabetessykdom ved hjemmetjenesten i ... kommune

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling ... HF

Mangelfull helsehjelp til pasient med uavklart diagnose med akutt psykisk krise ... HF

Svikt i oppfølgingen av gravid med risikofaktorer ved ... kommune og ... HF

Forskrivning av store mengder vanedannende legemidler til en pasient med depresjon etter skade – lege fratatt rekvireringsretten

Et apotek meldte bekymring om en leges forskrivning av store mengder av de vanedannende legemidlene Sobril og Zoplicone til en pasient som hadde hatt brudd i bekken og rygg og en depresjon i...

Uforsvarlig oppfølging av funn av blod i avføring – advarsel til fastlege

En pasient kom til legen i forbindelse med plager i tarmen. Ved to anledninger ble det tatt avføringsprøver og pasienten fikk beskjed om at alt var i orden. Senere skiftet pasienten til en annen...

Ga veksthormonet Genotropin mot hudproblem – fastlege fikk advarsel

Et helsepersonell meldte bekymring til fylkesmannen om en pasients bruk av legemiddelet Genotropin og om en fastleges rekvirering i høye doser. Helsepersonell skal, etter helsepersonelloven § 17, a...