Gå til innhold

Innhold

Tilsyn

I denne menyen finnes resultatene av tilsynet som utføres av fylkesmennene og Statens helsetilsyn, foruten stoff om grunnlaget for og metodene i tilsynet.

Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Dette er en søkeside med mer enn 300 avgjørelser i saker om hendelser og forhold med mulig svikt, der det er vurdert reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter. Avgjørelsene viser hvor tilsynsmyndighetene legger listen, og utvalget er gjort med tanke på å understøtte alle som har ansvar for å drive tjenestene i deres arbeid med å sikre forsvarlige tjenester.

Tilsynsrapporter

Dette er en søkeside med ca. 3000 tilsynsrapporter fra hvert enkelt planlagte tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

Hendelsesbasert tilsyn

Tilsynssaker er saker fylkesmannen behandler på grunnlag av klager fra pasienter og pårørende og andre kilder, som handler om mulig svikt i helsetjenestene. Alvorlige saker behandles av Statens helsetilsyn. Menyen inneholder lovgrunnlag, saksbehandling og reaksjonsformer, statistikk m.m. 

Om tilsyn

Denne menyen inneholder artikler om hva tilsyn er og de ulike tilsynsmetodene som brukes.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som skjer i spesialisthelsetjenesten. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Landsomfattende tilsyn

Ved landsomfattende tilsyn bestemmer Statens helsetilsyn tilsynstema og kategorier virksomheter som skal tilses. Fylkesmannen utfører det enkelte tilsyn etter en veileder. Menyen inneholder bakgrunn for valg av tilsynstemaer, veiledere for gjennomføring, de enkelte tilsynsrapportene og oppsummeringsrapporter.

Involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurderinger og prioriteringer i tilsyn. De bidrar til at tilsynet blir enda mer relevant og vesentlig, og kan dermed bidra til forbedringsarbeidet i tjenesten.

Gjennomgang av barnevernssaker

For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, har Helsetilsynet fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2018.

Tilsynsområder

Menyen inneholder artikler om noen tilsynsområder, særlig de som Statens helsetilsyn har fått ansvar for på 2000-tallet: blodbanker, humane celler og vev, medisinsk og helsefaglig forskning, barnevern, sosiale tjenester, folkehelse og helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelpen. I tillegg finnes her artikler om klage på alternativ behandling tilsyn med helsetjenester ved forsvarets utenlandsoperasjoner.

Kunnskapskilder

Lenkesamlingene i denne menyen skal gi kunnskap om sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og forvaltningen av tjenestene, foruten informasjon om Statens helsetilsyns bibliotek.

Gå til toppen