Hopp til hovedinnhold

Avgjørelser kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Les om varselsaker

53 Treff

Varselsaker
Psykisk helsevern
Somatikk
Stedlig tilsyn
Andre tilsynssaker

Utsettelser av polikliniske kontrolltimer

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Tilsyn etter en alvorlig hendelse der en eldre pasient var utlokalisert og samtidig meldt utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Xxxxxxxxx pasient med behov for ambulanseflytransport fra Svalbard

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Forbytting av embryo ved assistert befruktning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene ved bistand til legemiddelhåndtering

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt ved bruk av GPS for sykehjemsbeboer med demens

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Rapport i tilsynssak – kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Rapport fra tilsyn ved St. Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i oppfølgingen av en XXXXXX dement pasient med delir

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Akutte brystsmerter hos pasient i legevakt med stor pasienttilstrømning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Sykehus og sykehjem ga feilaktig dobbelt opp med blodfortynnende medisiner – pasienten døde

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Forsinket fjerning av feilplassert SVK i sentral arterie

Svikt i oppfølgingen av insulininfusjon på sengepost

Svikt i deler av helsetjenesten ved oppfølgingen av nyfødt med mistanke om hjertesykdom

Manglende utrykning med ambulansehelikopter – forsinket behandling av sepsispasienter

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern ved XXXX HF

Svikt i foretakets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet innenfor området tarmkreftkirurgi

Svikt ved innføring av kateterbasert lukning av åpentstående duktus arteriosus hos barn med meget lav vekt ved ...

Lege stoppet behandling av hypotyreose med Levaxin hos en sykehjemspasient – oppfølgingen var uforsvarlig

En langtidspasient ved et sykehjem ble behandlet med legemiddelet Levaxin, som erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon. Som en del av en gjennomgang av pasientens leg

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel

Svikt i oppfølgingen av pasient med diabetessykdom ved hjemmetjenesten i ... kommune

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling ... HF

Mangelfull helsehjelp til pasient med uavklart diagnose med akutt psykisk krise ... HF

Svikt i oppfølgingen av gravid med risikofaktorer ved ... kommune og ... HF

Hjertetransplantert barn døde uventet etter noen dager med luftveisymptomer og nedsatt allmenntilstand

Svikt i helsehjelpen til pasient som tok sitt eget liv innlagt på...

Svikt i oppfølgingen av et barn som hadde gjennomgått levertransplantasjon

Svikt i håndteringen av et barn med septisk sjokk

Svikt i helsehjelpen ved akuttinnleggelse av psykotisk pasient

Svikt i intensivbehandlingen ved helseforetak

Forsinket behandling av hjerneblødning ved overflytting

Feil bruk av medisinsk utstyr ved helsehjelp i sykehus, utført av personell fra kommunen

Billeddiagnostikk ved organdonasjon

Transfusjon av uforlikelig blod ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Tromsø

Dødsfall under abstinensbehandling

Uforsvarlig legemiddelhåndtering i forbindelse med opplæring

Forsinket diagnostikk og behandling til rusmiddelpåvirket pasient med alvorlig hodeskade

Dødsfall pga. mangelfull oppfølging av kreftpasient ved overbelegg