Hopp til hovedinnhold

Rapport fra Helsetilsynet om tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet i 2022 og 2023

Helsetilsynet har fått et nytt fast oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å sammenstille og analysere tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet. Rapporten sammenstiller og systematiserer informasjon fra statsforvalternes tilsyn både m...

Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsystemet Visma Familia, og dermed ikke fanget opp.

Rapport fra Helsetilsynets gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mistet livet

Tjenestene må samarbeide på tvers på en helt annen måte enn de har gjort hittil når barn har sammensatte behov. Det er avgjørende at barnet blir satt i sentrum, og at det skapes en felles forståelse av hva som er barnets behov og barnets beste. De...

Framlegging av Helsetilsynet sin gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mista livet

Helsetilsynet har fått i oppdrag å gå gjennom saker der barn har mista livet under opphald i barnevernsinstitusjonar dei siste fem åra. Rapporten frå gjennomgangen er no klar, og fredag 13. oktober presenterer Helsetilsynet arbeidet sitt for barne...

Bidrar i granskingen av feil ved elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

Helsetilsynet bidrar i oppfølgingen av systemsvikten som førte til at bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant

Funn fra tilsyn med barnevernsinstitusjoner viser utfordringer som kan hindre at barn får riktig hjelp til riktig tid

8 av 9 statsforvaltere vurderer at barna ikke får den oppfølgingen de har behov for. Manglende samhandling med andre instanser, kompetanse og bemanning gjør det utfordrende å gi barna med de mest komplekse behovene, et forsvarlig og tilpasset...

Lovbrudd i første tilsyn med hvordan enslige mindreårige har det i asylmottak

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år bor i egne asylmottak i Norge. Det er UDI som har omsorgsansvaret for disse barna, mens barnevernet har omsorgen for de som er under 15. I fjor kom en ny forskrift om omsorgen for dem over 15 og en ny...

Nytt brukerråd i Helsetilsynet

Fra 1. januar 2023 har vi et nytt brukerråd som er oppnevnt for perioden 2023-2024. Et hovedprinsipp som ligger til grunn når Helsetilsynet setter sammen brukerrådet, er at organisasjonene skal være paraplyorganisasjoner og/eller landsdekkende....

Landsomfattende tilsyn 2022–2023

Utviklingsprosjekt for det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav Helsetilsynet startet i 2021 et prosjekt for å utvikle metodikken som benyttes i landsomfattende tilsyn med barnevern og sosiale tjenester i Nav. Et vikti...

Policy for tilsynssaker gjelder nå for alle tjenesteområdene våre

Policyen beskriver verdivalg, overordnede prinsipper og føringer for statsforvalternes og Statens helsetilsyns håndtering av tilsynssaker på barnevern-, sosial-, helse- og omsorgsområdet. Vi legger en vid forståelse av tilsynssak til grunn. Policy...

Helsetilsynets tilsynsmelding i ny innpakning

Hvor svikter det? Hvor alvorlig er det? Hvem har ansvaret for å rette opp feilene? Artikler i Helsetilsynets tilsynsmelding gir deg noen svar.

Stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket barn og unge i barneverninstitusjon

Da koronapandemien traff Norge i mars 2020, med påfølgende nedstenging av tilbud og tjenester i samfunnet, ga flere instanser uttrykk for bekymring over hvordan pandemien ville påvirke tilbud og tjenester særlig rettet inn mot sårbare barn og unge...

Barn og unge som sliter under pandemien må identifiseres og få hjelp

Under hele pandemien har politikere, fagpersoner og samfunnet for øvrig vært bekymret for hvordan barn og unge har det. At barn og unge skal skjermes har hele tiden vært et uttalt mål, men likevel rammer flere av smitteverntiltakene dem hardt. Det...

Økning i tvangsbruk på barneverninstitusjoner

I en ny rapport oppsummerer Helsetilsynet omfanget av tvangsbruk i barneverninstitusjoner og klagebehandlingen av tvangsbruk i 2019. Den samlede tvangsbruken på barneverninstitusjoner økte med 7 prosent på landsbasis mellom 2018 og 2019. Tvangen b...

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet til mange brukergrupper. Helsetilsynet samarbeidet i 2020 med brukerrådet om flere brukerundersøkelser for å belyse endringer i tjenestene under pandemien og konsekvenser endringer har hatt for brukere...

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket de som har tjenester under pandemien?

Brukerorganisasjoner i samarbeid med Helsetilsynet vil høre hvordan du har opplevd det.

Rapport: Kunnskaps- og informasjonskilder om konsekvenser av pandemien for tjenester, brukere og pasienter

For å ha et grunnlag for å prioritere hvordan vi skal følge med på, og følge opp, konsekvenser av pandemien, har en arbeidsgruppe i Statens helsetilsyn identifisert kunnskapskilder og gått gjennom disse for å få oversikt over hvilke kilder som kan...

Svikt i ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

I 2019 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav som tema. Oppsummering av funnene viser lovbrudd i to av tre tilsyn. Begge tjenestene sviktet i de unges rett til medvirkning, kartlegging og...

Informasjon til pasienter og pårørende i forbindelse med koronapandemien

Tilsynsmyndighetene ved Statens helsetilsyn og fylkesmannen følger med på at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige. Spredning av koronavirus og følgene av de tiltak som blir iverksett for å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, medfører...

Pandemi – konsekvenser for tilsyn

Spredning av koronavirus (covid-19) og følgene av de tiltak som er og vil bli iverksett for å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer for helse- og omsorgstjenestene spesielt, men også for andre offentlige...

Tilsynsmelding 2019

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2019.

Gjennomgang av barnevernets oppfølging av to jenter som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

Etter oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Statens helsetilsyn gjennomgått barnevernets oppfølging av de to jentene som bodde på institusjonen og som senere døde. Formålet med gjennomgangen har vært å bidra til samfunnsmessig læring og...

Rapport om tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner og klager

Fylkesmannen får gjennom sin rolle som tilsyns- og klagemyndighet informasjon om hvor mye tvang og hvilken tvang som utøves overfor barna som bor på barnevernsinstitusjon. Denne rapporten sammenfatter forekomsten av tvangsbruk og klagesaker over...

Manglende tilbud til barn i barnevernet med store omsorgs- og helseutfordringer

Statens helsetilsyn har oppsummert tilsynserfaringer fra fire alvorlige tilsynssaker. Sakene handler om barn i barnevernet med store omsorgs- og helseutfordringer. Barna i sakene uttrykte seg med handlinger som fikk svært alvorlige konsekvenser fo...

Styrker barnas stemme i hele landet

Hvordan få til en god samtale med barn og unge som er i barnevernsinstitusjon? Det var utfordringen Marita Ugseth, fagkoordinator for barnevern hos Fylkesmannen i Trøndelag, og hennes kolleger kjente på da de var på tilsynsbesøk hos barn som bor i...

Ny barnevernslov - høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Helsetilsynet støtter i stor grad forslaget til ny barnevernslov, og intensjonen bak lovforslaget om å bidra til bedre barnevernfaglig arbeid og styrke rettsikkerheten til barn og foreldre, samt at barnets behov skal være et gjennomgående hensyn i...

Kor meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Statens helsetilsyn har starta arbeidet med å planlegge landsomfattande tilsyn i 2021. Brukar- og pårørandeorganisasjonar er velkomne til å kome med forslag til tema. Forslaga skal vere basert på informasjon og erfaringar frå organisasjonen sitt...

«Sammen om bedre tilsyn – anbefalinger om brukerinvolvering i tilsyn»

Helsetilsynet og fylkesmennene er til for borgerne: pasienter på sykehuset, barn og unge som har tiltak fra barnevernet, de som bor på sykehjem, folk som trenger bistand fra den kommunale delen av Nav og for personer med utviklingshemming med...

Barnas hjem. Voksnes ansvar – tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Statens helsetilsyn oppsummerer i denne rapporten resultatene fra det landsomfattende tilsynet i 2018. Tema for tilsynet var barnevernsinstitusjoners arbeid med forsvarlig omsorg og bruk av tvang. Barnets medvirkning var et gjennomgående og...

Tilsynsmelding 2018

Hvor har det sviktet? Hvor alvorlig er det? Hvem har ansvaret for å rette opp feilene? Nå kan du få svaret i Tilsynsmelding 2018. I år kan du blant annet lese om dette: Barnas hjem – de voksnes ansvar. Oppsummering av tilsyn med barneverninstitusj...

Gjennomgang av 106 barnevernsaker om akuttiltak eller omsorgsovertakelse

Helsetilsynet fikk i 2016 i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet om å gjennomgå 100 barnevernsaker hvor det har vært reist sak i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om enten akuttiltak eller omsorgsovertakelse etter barnevernlov...

Ikke forsvarlig tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter

Statens helsetilsyn har foretatt en undersøkelse av Fylkesmannen i Hordaland sitt tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter. Formålet har vært å vurdere hvorvidt Fylkesmannens tilsyn med Vestlundveien har vært forsvarlig. Statens helsetilsyn har som...

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017

Statens helsetilsyn har nå publisert rapporten «Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummering etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017» Landets fylkesmenn gjennomførte tilsyn med de regionale inntaksenhetene i Bufetat og med Nasjonalt...

Kor meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Brukar- og pårørandeorganisasjonar er velkomne til å kome med forslag til tema for landsomfattande tilsyn i 2020.

Nytt nettsted for Statens helsetilsyn

Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne innholdet gjennom et enkelt og luftig design, bedre søk og klarere deling av stoff som gjelder barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

Nyheitsarkiv

Liste over nyheiter frå Statens helsetilsyn inneværende år og seks foregående år. Eldre nyheiter og pressemeldingar er lagt i Historisk arkiv .

– endret