Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Utkast blodforskriften - høringsuttalelse

Oppfølgning beredskapsplaner helse- sosialtjenester

Nasjonal strategi arbeid innen kreftomsorgen - høyringssvar

Forslag endringer barnevernloven sosialtjenesteloven smittevernloven - høringsuttalelse

NOU 2004:17 Statlig tilsyn kommunesektoren (Aaslandutvalget) - høringsuttalelse

Vedrørende bildeopptak rednings- ambulanseoppdrag

NOU 2004:13 En ny arbeids- velferdsforvaltning - høringsuttalelse

Forskrift individuell plan helselovgivningen sosialtjenesteloven - Høring

Utredning forenkling effektivisering nødmeldetjenesten - høringssvar

Faglige retningslinjer svangerskapsomsorgen - høringsuttalelse

Varsel pålegg. Overbelegg korttidsavd Sandviken sykehus

Kvalitetskrav laboratorier røntgeninstitutter

Forprosjektrapport arkitektur elektronisk samhandling offentlig sektor - høringsuttalelse

Sluttevaluering Aetat helserekruttering - høringsuttalelse

Spesialitetsstrukturen indremedisin kirurgi

Høring etablering et personentydig helseregister

Forskrift krav akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Høringssvar

Refusjonsordning polikliniske takster innen rusfeltet - høringsuttalelse

Veileder praktisering avvergelsesplikt lov forbud kjønnslemlestelse - høringsuttalelse

Varsel - pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Ferdigstillelse plan kommunens helsemessige sosiale beredskap

Tilsynssak - systemkritikk

Spørsmål som bør avklares forbindelse Europakommisjonens forslag rammedirektiv tjenester - høringsuttalelse

Pålegg utarbeidelse smittevernplan innen 1. september 2004

Pålegg utarbeidelse smittevernplan innen 1. september 2004

Manglende opplysninger smittevernplan - Varsel pålegg

Varsel pålegg - krav utarbeidelse kommunal smittevernplan

Varsel pålegg - krav utarbeidelse kommunal smittevernplan

Brukerbetaling pleie- omsorgstjenester - høringsuttalelse

Kartlegging helsetjenestens rutiner kontroll helsepersonells faglige kvalifikasjoner

Meldinger helsepersonell som arbeider uten norsk autorisasjon

Kommunenes forebyggende helsestasjon skolehelsetj - høringsuttalelse

Manglende opplysninger smittevernplan - Varsel pålegg

Manglende opplysninger smittevernplan - Varsel pålegg

Manglende opplysninger smittevernplan - Varsel pålegg

Revisjon rammeplan sykepleierutdanningen - høringsuttalelse

Fortsatt press på plassene. Belegg psykiatriske akuttavdelinger 2002-2003

Fortsatt press på plassene. Belegg psykiatriske akuttavdelinger 2002-2003

Carduran CR - Søknad individuell refusjon. Skjema fra Pfizer AS forhåndsutfylt begrunnelse

Læringsmiljøbestemmelse folkehøyskoleloven - høringsuttalelse

Læringsmiljøbestemmelse lov fagskoleutdanning - høringsuttalelse

Forskrift rekvirering utlevering legemidler apotek - høringsuttalelse

Manglende planer helsemessig sosial beredskap spesialisthelsetjenesten - Helsetilsynets oppfølging

Manglende planer helsemessig sosial beredskap spesialisthelsetjenesten - Helsetilsynet oppfølging

Varsel pålegg - fengselshelsetjenesten Verdal kommune

NOU 2003:31: "Retten et liv uten vold. Menns vold mot kvinner nære relasjoner" – høringsuttalelse

NOU 2003:31: "Retten et liv uten vold. Menns vold mot kvinner nære relasjoner". Tilleggskommentar høring

Behov endringer turnustjenesten leger? Rapport fra arbeidsgruppe - høringsuttalelse

NOU 2003:15 Fra bot bedring - høringsuttalelse

Legemiddelassistert rehabilitering – manglende behandlingskapasitet

Smittevernberedskapen kommunene. Videre tilsynsmessig oppfølging Helsetilsynet fylkene

Smittevernberedskapen kommunene. Videre tilsynsmessig oppfølging

Varsel pålegg. Manglende smittevernplan.

Forsøksordning sprøyterom narkomane – høringsuttalelse

Delegasjon interkommunale organer miljørettet helsevern smittevern - høringsuttalelse

Meldeplikten medhold § 3-3 lov spesialisthelsetjenesten

Drikkevannsforskriften følge ny matlov organisering drikkevannsforvaltningen - høringsuttalelse