Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Etablering Norsk pasientregister som et personidentifiserbart helseregister - høringsuttalelse

Datasystemet CosDoc

Forslag krav politiattest helsepersonell sosialpersonell - høringsuttalelse

Orientering at Statens helsetilsyn vurderer administrativ reaksjon helsepersonelloven

Tilsynssak - "hoftebruddsprosjektet"

Klage fra Aker Universitetssykehus HF - pålegg stansing prøvetaking forskningsprosjekt

Orientering at Statens helsetilsyn vurderer administrativ reaksjon helsepersonelloven

Forslag ny lov arbeids- velferdsforvaltningen tilpasninger visse andre lover - høringsuttalelse

Vurdering rapporten " Et magrere liv for løven?" - høringsuttalelse

NOU 2005:11 “Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet” – høring

Organisering blodbanktjenesten Norge – forprosjekt Helse øst - høringsuttalelse

Meldingskriterier kasusdefinisjoner liste over meldingspliktige sykdommer – høringssvar

NOU 2005:6 Samspill tillit - staten lokaldemokratiet - Lokaldemokratikommisjonen - høringsuttalelse

Forskrift kommunens oppgaver lov barneverntjenester - høringsuttalelse

Fjerning ordning merking legemidler varselstrekant - høringsuttalelse

Høringsnotat endringer pasientskadeloven m.m.

Rapport Statens helsetilsyn - "Pleie- omsorgstjenester på strekk - sammenstilling analysefunn erfaringer ulike tilsynsaktiviteter 2003 2004"

NOU 2005:9 Ressursbruk rettssikkerhet fylkesnemndene sosiale saker - høringsuttalelse

Forskrift internkontroll sosial- helsetjenesten forskrift lov sosiale tjenester m.v. - høringsuttalelse

Gjennomføringdirektiv 2001/1 9/EF - utvidet krav veiledet tjeneste - høringsuttalelse

Pålegg stansning

Forslag endringer psykisk helsevernloven pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

Høringsuttalelse vedrørende forslag forskrift register individbasert pleie- omsorgsstatistikk IPLOS

Nasjonal ROS- beredskapsanalyse innen helse – høringssvar

Utkast ny forskrift medisinsk utstyr - Høringsuttalelse

Fremtidig organisering LAR-tilbudet - Høringsmøte 22. august 2005

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Varsel - pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Revisjon totalforsvarsnemndene - høyringsuttale

Infeksjonskontrollprogram sykehjem kommunenes tuberkulosekontrollprogram - oppsummering

Forslag forskrift helsepersonells adgang å motta gave provisjon tjeneste eller annen ytelse tjenesten

Opptrappingsplanen psykisk helse 1999 - 2008 - veileder voksne kommunene - høring

Helsetjenester – møte Helseministeren 1. juli 2005

Pasientrettighetsloven - helsehjelp pasienter uten samtykkekompetanse - høringsuttalelse

Helsepersonells opplysningsplikt m.v. nødetater sosialtjeneste barnevernstjeneste

NOU 2005:3 "Fra stykkevis helt - en sammenhengende helsetjeneste" (Wisløff-utvalget) - høringsuttalelse

Forebygging kontroll legionellasmitte fra VVS-anlegg

Fylkesmannens ansvar samfunnstryggleik beredskap - Høyring vedrørande rapport frå arbeidsgruppe

Nasjonale faglige retningslinjer undersøkelse syn hørsel språk hos barn - høringsuttalelse

NOU 2005:1 God forskning - bedre helse - høyringssvar

Vedrørende medisinerstudenters befatning likdeler Ungarn

Rapport frå evalueringsutvalet flodbølgje-katastrofen – høyringssvar

Forskrift innsamling behandling helseopplysninger Forsvarets helseregister - Høringsuttalelse

Endringer alkohollovens forskrifter mv. - høringsuttalelse

NOU 2004: 18 Helhet plan sosial- helsetjenestene (Bernt-utvalget) - høringsuttalelse

Ansvar for kontroll helsepersonells kvalifikasjoner

Oppheving godkjenning frittstående laboratorie-/radiologitj. forskrift kvalitetskrav – høringsuttalelse

Arbeidsgivers rutiner kontroll helsepersonells kvalifikasjoner

Helsetilsynets oppfølging arbeidsgivers rutiner kontroll helsepersonells kvalifikasjoner

Statusrapport tjenester mennesker psykiske lidelser

Rapporten inneholder erfaringer og funn fra tilsyn på dette området, redegjør for planlagte tilsynsaktiviteter og gir noen anbefalinger.

NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse personvern - høringsuttalelse

Pålegg å rette på forholdene Sandviken sykehus

Rekvirering Subutex (buprenorfin) opioidmisbrukere et kortvarig nedtrappingsprogram

Styrkestruktur sivilforsvaret - høyring

Rundskriv rekvirering legemidler unge voksne pasienter ADHD narkolepsi - høringsuttalelse

Forskrift smittevern forskrift overvåking infeksjoner sykehustjenesten - høringsuttalelse

Kartlegging bruk lindrende sedering døende - oversendelse

Spesialistutdanning samfunnsmedisin – høringsuttalelse Statens helsetilsyn

Utvidet meldeplikt MRSA MSIS-forskriften - høringsuttalelse